หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

เชียงใหม่จัดคลินิกเกษตรยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ครบ 5 รอบ

Author by 25/07/12No Comments »

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 ณ ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย(ภาคเหนือ) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบ 5 รอบ

นายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดจึงได้จัดทำ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแก่พระองค์ท่าน

การเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครั้งนี้ นอกจากการให้บริการความรู้และแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว  ยังเป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การให้บริการทางด้านวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กาดมั่วครัวฮอม ซึ่งเป็นของดีในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร  สามารถเข้ารับการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ตลอดจนเป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่

โดยภายในงานมีกิจกรรมการให้บริการของ 9 คลินิก หลัก ได้แก่ คลินิกพืช โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยด้านโรคแมลง สัตว์ ศัตรูพืช สารพิษตกค้าง การขาดธาตุอาหารพืช วัตถุมีพิษ ทางการเกษตร คลินิกดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และตรวจสอบดินและปุ๋ย บริการปุ๋ยน้ำชีวภาพ สารปรับปรุงดิน คลินิกสัตว์  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข,แมว) ฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข,แมว แจกจ่ายยาถ่ายพยาธิในสัตว์ปีก,โค,กระบือ,สุนัข, แมว  และสุกร ตรวจรักษาโรคสัตว์ทุกชนิด ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์ แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ คลินิกประมง  โดย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยด้านโรคสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ คลินิกบัญชี  โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่  ให้คำปรึกษาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบัญชีรายรับ-จ่ายอย่างง่ายในครัวเรือน ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมถาม-ตอบการจัดทำบัญชี รายรับ-จ่ายอย่างง่ายสำหรับนักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจ มีของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม คลินิกชลประทาน  โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาและเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารจัดการน้ำ การจัดทำโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับชุมชนฯลฯ แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านชลประทาน คลินิกสหกรณ์  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาและเสริมความรู้ด้านการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ การดำเนินงานด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ และแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ คลินิกกฎหมาย  โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาและเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินงานด้านกฎหมายที่ดิน แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ และคลินิกข้าว  โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาและเสริมสร้างความรู้ด้านการปลูกข้าว การดูแลรักษา ตลอดจนการป้องกันและกำจัดโรค แมลงศัตรูข้าว

การให้บริการของ 8 คลินิกเสริม ได้แก่ คลินิกอัยการ โดยสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาและเสริมความรู้ เรื่องกฎหมายทั่วไป คลินิกพืชสวน  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) แจกกล้ากาแฟอราบิก้า จำนวน 5,000 ต้น ผักหวานบ้าน จำนวน 5,000 ต้น จัดนิทรรศการเรื่องการปลูกผักด้วยระบบไฮโตรโปรนิก ให้คำปรึกษาแนะนำและเสริมความรู้ด้านการปลูกและดูแลพืชสวนทุกชนิด คลินิกผึ้ง  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้ง แมลงเศรษฐกิจ และการทำสบู่เหลวจากน้ำผึ้ง  เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง คลินิกบริหารศัตรูพืช  โดยศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาแนะนำ  และเสริมความรู้ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี แจกเชื้อราไตรโคเดอร์มาจำนวน 1,000 ถุง และเชื้อราบิวเวอเรียจำนวน 1,000 ถุง คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน ให้คำปรึกษาการปลูกเลี้ยงพืชจากเนื้อเยื่อและให้บริการแจกจ่ายพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงแก่ผู้ชมงาน ได้แก่ พริกขี้หนู 2,000 ต้น มะเขือยาวเขียว 2,000 ต้น คลินิกเกษตรที่สูง  โดยศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสริมความรู้ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำไอศกรีม  อโวคาโด้  แจกต้นกล้ามะละกอฮอลแลนด์ 3,000 ต้น พริกขี้หนู 3,000 ต้น คลินิกสวนยางพารา โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพารา  จังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสริมความรู้ด้านการปลูกยางพารา และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา และคลินิกหม่อนไหม  โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสริมความรู้ เรื่องการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การปลูกหม่อนเพื่อบริโภคผล การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน  แจกจ่ายกล้าต้นหม่อนรับประทานผลสด จำนวน 1,500 ต้น

กิจกรรมเสริม  ได้แก่ นิทรรศการสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ  ได้แก่ นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพครอบครัว อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และโภชนาการแม่และเด็ก นิทรรศการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการ จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ นิทรรศการ จากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนืออำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ การออกร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  จำนวน 150 ร้านค้า การจัดร้านค้ากาดมั่วครัวฮอม  การประกวดส้มตำลีลา  จำนวน 16 ทีม การประกวดขันโตก  จำนวน  22 ทีม

การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลำไย กล้วยน้ำว้า ฟักทอง มะพร้าวน้ำหอม และผักสวนครัวกระถางการออกร้านธงฟ้า ราคาประหยัด การออกร้านของบริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์ เชียงใหม่ จำกัด การออกร้านของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)

สำหรับกิจกรรมบันเทิง มีการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ การแสดงดนตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรจังหวัด กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ ให้บริการทางด้านการเกษตร และด้านบันเทิงอีกมากมาย ขอเรียนเชิญเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.