หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

แจ้งผู้ประกันตนส่งเงินสมทบขอรับคืนได้

Author by 26/03/12No Comments »

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเกินจำนวนเงินสมทบที่ต้องชำระขอให้รับเงินคืนได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยใช้หนังสือที่ส่งให้เป็น คำขอรับคืนเงินได้ เพียงส่งคำขอพร้อมเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสมทบส่วนที่เกินคืนผ่านธนาคารให้กับผู้ประกันตน

นายอารักษ์ พรหมณี ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการประมวลผลระบบคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย และส่งเงินสมทบเกิน ของงวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือถึงผู้ประกันตนเพื่อแจ้งให้ทราบจำนวนเงินสมทบที่ชำระไว้เกินและใช้หนังสือที่ส่งให้เป็นคำร้องขอรับเงินคืน โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด/สาขา เพียงผู้ประกันตนที่ต้องการรับเงินส่วนเกินคืน กรอกข้อความและลงนามในคำขอรับเงินคืน แล้วส่งคืนพร้อมรายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุง ไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ) โดยส่งถึงสำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืนตามที่อยู่ ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองว่า “ขอคืนเงินสมทบ”

หากผู้ประกันตนไม่ได้ยื่นคำขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเกิน เงินจำนวนดังกล่าวจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคม หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.