หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงใยเกษตรกรว่างงาน

Author by 26/02/16No Comments »

ภาพสกุ๊ป      แม้ว่าจะมีฝนโปรยปรายลงมาให้คลายร้อนอยู่บ้าง แต่สภาพความแห้งแล้ง และแหล่งเก็บกักน้ำทั่วไปก็แห้งขอดเหมือนเดิม ส่งผลให้เกิดสภาวะภัยแล้ง ภาคการเกษตรไม่สามารถจะเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำมากได้ จึงพากันว่างงานมาก เรื่องนี้ น.ส.กัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบเป็นอันมาก

โดยปีนี้นับเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงาน ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในวันเกษตรแห่งชาติ 2559ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (27 ก.พ.-6 มี.ค.) ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดอบรมสัมมนาให้กับแรงงานบอกระบบกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนปลูกพืชน้ำน้อย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างโอกาสให้กับแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร ในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อสร้างรายได้ในช่วงภัยแล้ง

สำหรับ แรงงานนอกระบบ คือ ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน เป็นผู้ใช้แรงงานโดยไม่มีสัญญาจ้างงานหรือไม่มีนายจ้าง ไม่มีค่าจ้าง-ค่าตอบแทนที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานประเภทนี้ถึง 586,246 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการเกษตรถึง 275,569 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 ปัจจุบันเกษตรกำลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยรัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้  การจัดอบรมสัมมนาแรงงานนอกระบบในงานวันเกษตรแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งนี้ จะมีแรงงานนอกระบบประมาณ 1,000 คน และอาสาสมัครแรงงานอีก 530 คนเข้าร่วม ในวันเปิดการอบรมสัมมนา จะเรียนเชิญนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

ทางด้าน อาจารย์สุดเขต สกุลทอง ผช.อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเสริมว่า ในวันที่ 2 มีนาคม เวลา 9.00 น ณ ห้องข้าว หอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพฯ จะมีการฝึกอบรม และเสวนา “การปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย”  แก่เกษตรกรผู้ใช้แรงงานนอกระบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.แม่โจ้ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ประสบความสำเร็จ ส่วนวันที่ 3 มีนาคม เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาและฝึก อบรมนานาชาติ ม.แม่โจ้ จะมีการฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงาน อสร. (ภาคเกษตร) โดยนิมนต์พระอาจารย์ธัมมทีโป ฝึกจิตพิชิตใจ กำหนดจิตพิชิตใจ โดยมีพิธีกรรับเชิญ นางอัฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ หรือ “ป้าจิ๊” ผู้ใช้แนวความคิด “เคลื่อนไหวร่างกาย ภายในดูจิต” การเรียนโยคะ เพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวม ในบรรยากาศสุดสงบ เชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.