หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

โครงการหลวงเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย

Author by 2/08/12No Comments »

มูลนิธิโครงการหลวง เชิญเยาวชน และผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการหลวง “43 ปี มหาราชาทรงพัฒนาโครงการหลวง” ในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อคัดเลือกและเข้ารับรางวัล ในงานโครงการหลวง 2555  (วันที่ 20 ธันวาคม 2555) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางทัศนีย์  ศรีมงคล  ประธานฝ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานโครงการหลวง 2555 เปิดเผยว่า ตามที่ มูลนิธิโครงการหลวง ได้กำหนดจะจัดงาน โครงการหลวง 2555 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา และได้ทรงงานบนพื้นที่สูงในส่วนของมูลนิธิโครงการหลวง มาเป็นเวลา 43 ปี  เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางวิชาการเชิงเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ  จำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน   เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในด้านความรัก ความสามัคคี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบหหนั้น

ในการจัดงานปีนี้ ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายโครงการหลวง  ในหัวข้อ  “43 ปี มหาราชาทรงพัฒนาโครงการหลวง”  ขึ้น โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 / ปวช. และ ระดับนักศึกษาระดับ ปวส./ อุดมศึกษา /ประชาชนทั่วไป  โดยกำหนดรับสมัครและส่งภาพ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  คณะกรรมการตัดสินจะประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ช่างภาพมืออาชีพจากอนุสารอสท. และมูลนิธิโครงการหลวง

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ ของผู้ส่งผลงาน เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน งานโครงการหลวง 2555 โทรศัพท์ 053-810765-8 ต่อ 343 ในวันและเวลาราชการ.