หน้าหลัก » คอลัมภ์ท้องถิ่นของเรา

จัดกิจกรรมรักษาศีลห้า

Author by 4/07/14No Comments »

ท้องถิ่นของเรา          จ.แพร่ มุ่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มี  “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า

เทศบาลเมืองแพร่ นำโดย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีฯ ไม่มีรีรอ ขานรับนโยบาย คสช.โดยร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม “รักษาศีลห้า บ้านน่าอยู่ หมู่เฮาสุขใจ”

มีการจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแพร่ วัด โรงเรียนในสังกัด และชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล เป็นคำมั่นสัญญา ให้บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นศูนย์กลางประสานความสามัคคีปรองดองในชุมชน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำศีลห้า ตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัด  ให้คนในครอบครัว ญาติมิตร อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ส่วนที่เชียงใหม่ ทางเทศบาลตำบลแม่คือ ใช้ธรรมะนำชีวิตเช่นเดียวกัน ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาปีนี้  นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรี จะนำตัวแทนเยาวชนที่สมัครใจทำความดี จาก 6 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 60 คน เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกๆวันพระ โดยจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนจัดกิจกรรมตามวัดทั้ง 7 วัดในตำบล

นอกจากนี้แล้ว นายชุมพล ชัยรุ่งเรือง กำนันประจำตำบล ยังขานรับ จะนำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน นุ่งขาวห่มขาว นอนวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระอีกด้วย

ทั้งเทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลแม่คือ นับเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งสร้างสรรค์ให้เยาวชน และประชาชน ทำแต่ความดี ละเว้นการทำชั่ว แม้เป็นจุดเล็กๆ แต่เป็นการจุดประกายแข่งขันกันทำความดี หากท้องถิ่นอื่นๆ ร่วมด้วยช่วยกัน ความดีจะแผ่ขยายเป็นวงกว้าง เริ่มจากระดับหมู่บ้าน ตำบล ไปสู่ระดับอำเภอ จังหวัด สืบไป

ได้แต่ตั้งความหวัง หากผู้คนมุ่งทำแต่ความดี บ้านเมืองจะมีความร่มเย็นเป็นสุข มีแต่รอยยิ้มให้กัน.