หน้าหลัก » คอลัมภ์ ฅนของประชาชน

“ฅนของประชาชน” 2 เม.ย. 58

Author by 2/04/15No Comments »

ฅนของประชาชน        วันนี้ วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นวันมหามงคลอีกวันของคนไทยซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ด้วยพระจริยาวัตรอันงดงาม และพระกรณียกิจที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญราชกุมารีในใจคนไทยที่ล้นด้วยความรัก เทิดทูนด้วยความจงรักภักดีตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ฅนท้องถิ่น

นับถอยหลังเข้าสู่โหมดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 ปีนี้นางสงกรานต์นามว่า รากษสเทวีกินเลือดเป็นอาหาร มือขวาทรงตรีศูล มือซ้ายทรงธนู นั่งสุกรเป็นพาหนะ โหรทำนายว่าน้ำจะงามพอดี ข้าวกล้าจะเกิดการเสียหายด้วยแมลง ได้กึ่งเสียกึ่ง ฟังแล้วอย่าลบหลู่ แต่ก็ไม่ควรวิตกกังวลจนเครียด เอาเป็นว่า !  ประเทศไทยและคนไทยยังเดินหน้าไปได้ภายใต้กฎอัยการศึก  เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว !!

ไม่ควรพลาดงานนี้สำหรับคอการเมืองเรื่องประชาธิปไตย 3 – 4 เมษายน 2558 ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญลงทุนขึ้นเหนือจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนคนเชียงใหม่และใกล้เคียง ในประเด็นการปฏิรูปและการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ เขาฝากเชิญชวนมา !

ช่วง 2 – 6 เมษายน 2558  ณรงค์  อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน เชิญชวนคนลำพูนร่วมงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานแอ่วลำพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข ณ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ชิมและซื้อผลิตภัณฑ์ลำไยขึ้นชื่อ โปรดทราบครับพี่น้อง !

ในฐานะคนแม่ริมรักแม่ริม เสี่ยจีจีรเดช  จีแดง ประธานสภา อบจ. เชียงใหม่รับหน้าเสื่อประสานของบประมาณจาก นายกโต๊ะ บุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  นายก อบจ. เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม เน้นความสดชื่นสง่างามของสถานที่ราชการของประชาชน งานนี้คนปลื้มสุดไม่ใช่ใครไปจาก ภาษเดช  หงส์ลดารมณ์  นายอำเภอแม่ริม ด้วยความขอบคุณ  !

ด้วยความเป็นเมืองวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองเด่น ทองสุข  ธาตุอินจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมในชื่องาน คารวะสูมาบุพการีบรรพชน คนเมืองโบราณสถานหนองงู ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2558 เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีในอดีต ณ บ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 งานเริ่ม 09.00 น. มีซอพื้นเมือง ค่าวฮ่ำตำนานเมืองและแข่งขันบอกไฟ ว2 ว8  !

28 มีนาคม 2558 ในวงการเมืองท้องถิ่น คเชน  เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง และ พิทูร  วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และด้วยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 1/2557 จึงมีผลให้ทุกสนามยังไม่มีเลือกตั้งและผู้ครบวาระต้องดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเลือกตั้ง ประชาชนในเขตรับผิดชอบยังใช้บริการได้เช่นเดิม !

วันก่อนกับการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของ อบจ. พิษณุโลก มนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์  นายก อบจ. พิษณุโลก จัดเต็มกับชุดวิทยากรด้านกฎหมายรวบยอดทั้งกฎหมายแพ่ง อาญา และกฎหมายคุ้มครองสิทธิต่างๆ  ของประชาชนให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เห็นชาวบ้านได้ประโยชน์ จึงเตรียมต่อยอดรุ่นต่อๆไปเร็วๆนี้  !

ในช่วงต้องเตรียมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไปสู่เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี บุญโสต  สมมนุษย์  นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน อ.สารภี เดินสายประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเพื่อระดมสมองให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอที่มาจากความต้องการในรูปแบบของแผนพัฒนาชุมชน โดยมี สมบัติ  ศรีพงษ์สุวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลไชยสถาน เป็นตัวจักรขับเคลื่อน สมกับสโลแกน ประชาชนเป็นตัวตั้งเป๊ะเลย  !

ปิดท้ายด้วยคำสั่งกรมการปกครองโยกย้ายนายอำเภอล่าสุด     ศักดิ์ชาย  วงศ์กนิษฐ์ จาก อ.สันป่าตอง ไป อ.เชียงของ จ.เชียงราย คมกริช  ตรีธัญญพงค์  จากพร้าวไปสันป่าตอง  ชาญชัย  ศรีเสถียร จากฮอดไปพร้าว และ วิจิตร  หลังสัน จากแม่แจ่มไปเชียงดาว ตั้งแท่นเลี้ยงรับ – ส่ง ในวันสองวันนี้ !

คำคมส่งท้ายอย่าลืมแต่หาเงินจนลืมหาความสุขให้ตัวเอง.