หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

กระจายอำนาจท้องถิ่นเกือบตก

Author by 5/08/14No Comments »

thainews180          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลการวิจัยขั้นสุดท้าย’การประเมินผลการกระจายอำนาจของไทย ระยะ 15 ปี ณ โรงแรมโนโวเทล สยามแควร์ กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงข้อมูลการประเมินผลการกระจายอำนาจของไทยครั้งนี้ว่าใช้ระยะเวลาศึกษากว่า  1 ปี ตั้งแต่มีนาคม 2556 ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นลงพื้นที่ภาคสนามและศึกษาจากกรณีตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 110 แห่ง 72 จังหวัดโดยคัดเลือกจากการสุ่มอย่างเป็นระบบผ่าน 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1.กลุ่มอปท.ที่มีผลงานโดดเด่น 2.กลุ่มเปรียบเทียบกับ อปท.ที่มีผลงานโดดเด่น และ 3.กลุ่ม อปท.ที่สุ่มทั่วไป ในสัดส่วน 30-30-40 ตามลำดับ

สำหรับผลการศึกษาพอสังเขป เพื่อให้ตอบโจทย์การกระจายอำนาจ ทั้งงบประมาณ บุคลากรปีละกว่า 5-6 แสนล้านบาท หรือ 5-6 % ต่อ GDP นั้น ประเทศชาติได้อะไรกลับมาบ้าง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า  ในภาพใหญ่ พบว่า อปท.มีการจัดบริการที่หลากหลาย ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานราชการใดทำได้มากเท่านี้ โดยเฉพาะ สิ่งที่น่าสนใจ คือ ท้องถิ่นให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาโดยทุ่มเททรัพยากรไปกับการพัฒนาบุคลากร จัดการศึกษาภาษาต่างประเทศหรือการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทั่งเมื่อมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนระดับท้องถิ่นพบหลายวิชาสูงกว่าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)ในจังหวัด

เมื่อถามถึงมุมมองประชาชนต่อการบริการ สาธารณะของ อปท.ช่วง 5- 10 ปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับบริการเดิมที่เคยได้รับจากส่วนราชการภูมิภาคนั้น หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า *ผลสำรวจพบประชาชนพึงพอใจหรือพึงพอใจมากต่อบริการสาธารณะที่ได้รับจาก อปท. อาทิ ด้าน การศึกษาพอใจ63%  ด้านสาธารณสุข 68.4% ด้านสิ่งแวดล้อม 61.6% และด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนไฟทาง แหล่งน้ำ ฯลฯ) ประชาชนพอใจ 62.9-69.4%

“ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีความมั่นใจกับการทำงานของ อปท.และยินดีจ่ายภาษีหรือบริจาคเงินช่วยเหลือ” ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ระบุข้อค้นพบ และว่า   ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 75% ยังเห็นว่าไม่ควรยุบเลิก อปท.เพราะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากอปท.จะมีผลสำเร็จที่ชัดเจนในเรื่องการบริการสาธารณะแล้วอปท.ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างหลากหลายรูปแบบ และเข้มแข็งด้วย.

 -ชาติ ทุ่งเสี้ยว-