หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

การใช้งบประมาณซื่อสัตย์ สุจริต

Author by 18/11/14No Comments »

thainews180          เรื่องการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะมีปัญหากันมาก โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หากหยิบเรื่องใดขึ้นมาพิจารณา มักจะพบว่ามีการกระทำความผิดระเบียบของการใช้งบประมาณ

ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระมัดระวัง

แต่สำหรับงบประมาณของจังหวัด ซึ่งมีเงินมากมาย ย่อมต้องได้รับการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณบ้าง และการใช้จ่ายเงินงบประมาณก็ต้องระวังเรื่องระเบียบเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเดินสายให้นโยบาย ตอกย้ำให้การใช้งบประมาณต้องโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต

เหมือนกับจังหวัดลำปางที่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต15 ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2558 ของจังหวัดลำปาง ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 63 โครงการ งบประมาณรวม 163,504,600.- บาท ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ที่เห็นสมควรจะเข้าทำการตรวจสอบติดตามดูการดำเนินงาน ซึ่งได้พิจารณาโครงการที่มีความเสี่ยงใน 3 กรณี เป็นหลัก คือ โครงการที่ใช้งบประมาณสูง  โครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ และโครงการที่มีความเป็นไปได้หรือไม่ได้ต่อการดำเนินการ รวมโครงการที่คัดเลือกเพื่อจะทำการติดตามตรวจสอบ 37 โครงการ ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง

โดยได้แบ่งเขตพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการเป็น 5 เขตพื้นที่ ดังนี้ เขตพื้นที่อำเภอเมือง ติดตาม 10 โครงการ วงเงินงบประมาณ 41.83 ล้านบาท, เขตพื้นที่อำเภอเถิน สบปราบ แม่พริก ติดตาม 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 7.48 ล้านบาท, เขตพื้นที่อำเภอเกาะคา เสริมงาม ห้างฉัตร ติดตาม 7 โครงการ วงเงินงบประมาณ 14.87 ล้านบาท, เขตพื้นที่อำเภองาว แม่ทะ แม่เมาะ ติดตาม 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 17.22 ล้านบาท และเขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม      วังเหนือ เมืองปาน ติดตาม 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 7.25 ล้านบาท

โอกาสนี้ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ได้กล่าวขอให้คณะกรรม การฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่ได้ช่วยกันดำเนินงานติดตามตรวจสอบโครงการตาม ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกล่าวเน้นย้ำว่า ในการดำเนินการขอให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกรอบอำนาจหน้าที่ ยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการเกิดแก่ประชาชน และรัฐไม่เสียผลประโยชน์

ทุกพื้นที่ก็คงใช้งบประมาณทุกบาทเพื่อประชาชน.

ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน