หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

ชุมชนเข้มแข็งจัดการขยะยั่งยืน

Author by 11/11/14No Comments »

thainews180          ชุมชนใดหากจัดการปัญหาขยะแบบยั่งยืนได้ ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ “ชุมชน” อื่นๆนำไปเป็นตัวอย่าง แม้ว่า บริบทแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป ถ้าผู้นำปรับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ก็เชื่อว่าชุมชนนั้นจะไม่มีปัญหา

อย่างเช่น หมู่บ้านสันรุ่งเรือง หมู่ 6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับทุนจาก สสส. โดยมีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชน จัดการขยะแบบยั่งยืนและล่าสุดได้ยกระดับชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากในชุมชนมีกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากมายอาทิเช่น จุดธนาคารขยะ , การเลี้ยงไก่ไข่ผุ้สูงอายุ ,การทำเห็ดตะกร้าจากขยะข้าวโพด , ศูนย์การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษในชุมชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ,การผลิตอาหารสัตว์ และการทำดอกไม้ขยะข้าวโพด สร้างสุข ลดทุกข์ในงานศพ ลดขยะในชุมชน

ซึ่งหมู่บ้านสันรุ่งเรือง แห่งนี้ นายแชน อะทะไชย ผู้จัดการโครงการสนับสนุนติดตามประเมินผล และสังเคราะห์ความรู้ภาคเหนือ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส.สำนัก 6)นำคณะผู้ได้รับทุนจาก15 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีนายกวี ขัดแก้ว กำนันตำบลน้ำมวบและชาวบ้านร่วมกันต้อนรับ

นายแชน อะทะไชย กล่าวว่า เดิมที่บ้านสันรุ่งเรือง ประสบปัญหาการทิ้งขยะเรี่ยราดตามป่าเขา การทิ้งขยะแบบไม่มีการคัดแยก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะทางการเกษตรคือ เปลือกข้าวโพด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกวันๆ หากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นแหล่งกำเนิดเชื้อโรคได้และส่งผลเสียต่อชุมชน จึงริเริ่มโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่จาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม หรือสำนัก 6 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดตั้งคณะกรรมการขยะ ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกขยะให้กับทุกครัวเรือน ระดมทุน การจัดตั้งเป็นธนาคารขยะ             โดยชุมชนเริ่มจากแนวคิดการคัดแยกขยะจากในแต่ละบ้านเรือน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยให้แต่ละบ้านนำขยะมาขายที่ธนาคารขยะ ซึ่งจะเปิดรับซื้อเดือนละ 1 ครั้ง แล้วขยายโครงการเชื่อมโยงการทำงานกับกลุ่มเครือข่ายกองทุนต่างๆ ในชุมชน อาทิ ขยะแลกไข่ขยะแลกขนม ขยะแลกปุ๋ย แกนข้าวโพดเพาะเห็ดนางฟ้า ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ส่งผลให้คนในชุมชน 85% จัดการขยะถูกวิธีขยะลดลงมาก และเกิดธนาคารขยะ ที่ทุกครัวเรือนเป็นสมาชิก ทำให้เกิดการออมเงิน จึงได้ทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อสุขภาวะ และความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นด้วย

ล่าสุดได้ยกระดับตนเองเป็นแหล่ง เรียนรู้ หมู่บ้านโฮมสเตย์พร้อมรับคณะที่เดินทางเข้ามา ซึ่งทางชุมชนยังจะมีแนวคิดผลักดันให้มั่นคง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไปภายใต้แนวคิดที่เป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน

นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็ง.

                             ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน