หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

“ท้องถิ่น” เตรียมจัดทำงบ ปี 58

Author by 22/07/14No Comments »

 thainews180        ช่วงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล เตรียมจัดทำร่างงบประมาณ ปี 58 เพื่อนำเสนอเข้าสภาประมาณเดือนสิงหาคม

เกี่ยวกับการทำงบประมาณปี 58 ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 104 หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 340 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ได้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 104 แห่งของจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายเพื่อจะสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมถึงสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน

 

ที่สำคัญงานบริหารจัดการงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติงานที่มีอุดมคติโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อจะรวมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ร่วมกันสร้างจังหวัดลำปางให้เป็นเมืองสุจริต ตามคำขวัญที่ว่า “ลำปางสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ สร้างลำปางให้เป็นนครแห่งความสุข”

นี่เป็นนโยบายของจังหวัดลำปาง

สำหรับ “ท้องถิ่น”อื่นๆก็น่าจะยึดหลักเช่นนี้คือมีธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติงานที่มีอุดมคติโปร่งใส และตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล.