หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

ประกาศ 104 เรื่องการใช้งบประมาณ

Author by 29/07/14No Comments »

thainews180ถือว่าเป็นเรื่อง “ตรงประเด็น” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 104/2557 เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายในเรื่องนี้ก็คือ ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น!!

อดีตที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้าง หลายแห่งบอกได้เลยว่า ไม่โปร่งใส และส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ รวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีงบประมาณมาก การจัดซื้อจัดจ้าง หรือทำโครงการแต่ละโครงการเป็นเงินมากมายมหาศาล เกิน 5ล้านบาทขึ้นไป

คราวนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศฉบับ 104 /2557 ออกมาเพื่อต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ที่สำคัญมีความโปร่งใส โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และยังสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อีกด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้!!

ที่สำคัญถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบในราคากลางการก่อสร้างโครงการที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท จะต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบในราคากลาง  นอกจากนั้นหากว่าการจัดซื้อจัดจ้างใดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่โปร่งใส ส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอสามารถตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ “ท้องถิ่น” ได้ชี้แจง และการชี้แจงไม่เครียร์ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอสามารถสั่งระงับโครงการนั้นๆได้

นอกจากนั้นการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีพิเศษก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้

ผมเขียนเรื่องนี้ก็เนื่องจากที่ผ่านมา “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มักใช้วิธีพิเศษ ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนสำคัญ ดังนั้นต่อไปนี้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ก็ต้องระมัดระวัง มิเช่นนั้นแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องคืนเงิน และรับโทษตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.