หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่

Author by 3/02/15No Comments »

779040         ถ้ากล่าวถึงศูนย์ดำรงธรรม ที่เกิดขึ้นในทุกจังหวัด ก็มาจากแนวคิดของรัฐบาลที่มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน แบบบูรณาการ มีผู้มาใช้บริการแล้ว 364 ราย

ทั้งนี้นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้ดำเนินงานการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม ยังได้นำงานบริการของหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบเบ็ดเสร็จในแห่งเดียว (One Stop Service) อาทิ – บริการชำระค่าไฟฟ้าและขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภาคเขต 2 – บริการชำระภาษีรถยนต์และรถจักยานยนต์ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ – บริการรับแจ้งความ รับแจ้งเบาะแส โดยสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก และบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป โดยสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ที่ผ่านมา มีผู้มาร้องเรียนยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 364 ราย

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ประชาชนสามารถยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้เปิดสายด่วน Call Center 1567 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง.

น่าเสียดายที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าในจำนวนร้องเรียน 364 รายนั้น ได้รับการแก้ไขไปกี่ราย.

ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน