หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

สปช.เชียงใหม่ ใครจะเป็น 1 ใน 38

Author by 26/08/14No Comments »

thainews180     ในที่สุดเชียงใหม่ก็ได้สรุปการสรรหา สปช.เชียงใหม่แล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 38 คน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 คน ส่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกเหลือเพียง 1 คนเท่านั้น

สำหรับรายชื่อประกอบด้วย1. นายอาคม ตุลาดิลก ข้าราชการบำนาญ 2. นายนพดล พรหมภาสิต พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3. นายภักดี รัตนผล ข้าราชการบำนาญ 4.นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี ข้าราชการบำนาญ 5. นายนที ธีระโรจนพงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ 6. นางบุศรา โพธิสุข อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 7. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี รับราชการ 8. นาย  ทัพกฤษณ์ สุวรรณรัตน์ รับจ้างทั่วไป9. นายทวี นิยมาภา เกษตรกร 10. นายอดิศร กำเนิดศิริ ข้าราชการบำนาญ  11. นายภรภัทร ใจบุญตระกูล รับราชการ ปลัดอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 12. นายณวศวร ภู่เจริญ ข้าราชการบำนาญ 13. นายอภิชาติ ตรีอารยะพงศ์ ธุรกิจส่วนตัว 14. นายวีรเดช เมธีธารพงศ์วาณิช ธุรกิจส่วนตัว 15. นายพงพันธ์ ตะติยา ข้าราชการบำนาญ 16. นายคณพล ปิ่นแก้ว ข้าราชการบำนาญ 17. นายศรชัย วรานิชสกุล รับราชการ  18. นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก ธุรกิจส่วนตัว 19. นายชูบุญ บุษดาคำ ข้าราชการบำนาญ 20. นางพรรณวดี โยธาราษฎร์    นักจัดรายการวิทยุชุมชุน 21.นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ กกต.จว.ชม.22. นายบุรีดี ชัยยะ รับราชการ (ผอ.สวท.ฝาง) 23. นายวัชรพล ลัดพลี ข้าราชการ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

24. นางพาที ชัยนิลพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 25. นายพรศักดิ์ สังข์สังวาล ทนายความ 26. นายศุภวัฒน์ วิเชียรศรี อัยการอาวุโส 27. นายอุบล ทัศนโกวิท ข้าราชการบำนาญ 28. นายมีชัย พลอาจ ข้าราชการบำนาญ 29. นายเพทาย เตโชฬาร ธุรกิจส่วนตัว 30. นายวิเชียร บุตรศรี ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง 31. นายเดชดวง อินทรกำแหง ข้าราชการบำนาญ 32. นายวัฒนะชัย ชาติวุฒานนท์ ข้าราชการบำนาญ 33. นายรัฐพล ศรีบัวเผื่อน ข้าราชการบำนาญ 34. นายพจนา เอื้องไพบูลย์ ข้าราชการบำนาญ 35. นายวิมล ปัญญามณีศร ข้าราชการบำนาญ  36. นายบัณฑิต บุญศรี ข้าราชการบำนาญ 37. นายบุญทา ชัยเลิศ ธุรกิจส่วนตัว 38. นายนิมิต วุฒิอินทร์ รับราชการ

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ผลงานคุณงามความดีมีมากมาย ใครจะเป็น “หนึ่งเดียว” สปช. เชียงใหม่ น่าติดตาม.

 

ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน