หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

สิ่งแวดล้อมเชียงใหม่เริ่มเสื่อม

Author by 23/09/14No Comments »

thainews180            เรื่องใกล้ตัวเราเวลานี้คือ “สภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่” หากไม่มีการป้องกันจะมีปัญหามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแม่โจ้โพลล์ ที่เผยผลสำรวจ คนเชียงใหม่กว่าร้อยละ 50 ชี้ สภาพแวดล้อมเมืองเชียงใหม่เริ่มเสื่อมโทรม เหตุเพราะการคมนาคมขยายตัว แนะสร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อมแก่คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเพื่อ ป้องกันปัญหา

ทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ แม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นคนเชียงใหม่ทั้งที่อาศัยในเขตอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอก จำนวน 684 ราย ในหัวข้อ “เชียงใหม่ Go Green” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของคนเชียงใหม่ต่อปัญหาสภาวะแวดล้อมของเมืองและ การเป็นเมืองสีเขียว โดยสำรวจความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2557

ผลการสำรวจพบว่า คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.04 เห็นว่าสภาพแวดล้อมเมืองเชียงใหม่เริ่มเสื่อมโทรมสูงสุดกังวลเรื่องคุณภาพอากาศที่ลดลง รองลงมากังวลเรื่องปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น กังวลเรื่องการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ กังวลเรื่องมลภาวะทางเสียงจากการก่อสร้าง/สถานบันเทิง และกังวลเรื่องคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง ตามลำดับ

สาเหตุหลักที่ทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่เสื่อมโทรม อันดับ 1 เพราะการคมนาคมขยายตัวและปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น อันดับ 2 การขยายตัวของเมือง มีตึก/อาคารสูงที่เพิ่มขึ้น อันดับ 3 การบริโภคที่เพิ่มขึ้น อันดับ 4 การขาดทัศนคติในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของคนเชียงใหม่ และอันดับ 5 ปริมาณต้นไม้ที่ลดลงและไม่มีการปลูกทดแทน  โดยรณรงค์การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน และสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นปอดของเชียงใหม่ วางแผนจัดผังเมืองให้ เหมาะสมต่อการขยายตัวของเมือง

จากผลสำรวจดังกล่าวหลายเรื่องเกี่ยวพันมาถึง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลรอบๆเมืองเชียงใหม่ ซึ่ง อปท.ควรจะส่องกระจกดูตัวเองได้แล้วว่าทำอะไรให้เมืองเชียงใหม่บ้าง.

ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน