หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

อปท.ต้องดูแลปัญหา “ขยะ”

Author by 30/09/14No Comments »

thainews180          วันนี้พลเอกสุรยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกาศให้ “ขยะ” เป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการแก้ไข ด้วยการวางแผนบริหารจัดการ ภายใน 5 ปี ต้องสำเร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการโรดแมป ชี้แจงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ล่าสุดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-3 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Roadmap เพื่อควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ณ ห้องอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอกชาตรี มณีพงษ์ เสนาธิการทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในการประชุม

พันเอกชาตรี มณีพงษ์  กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตาม Roadmap โดยให้เร่งแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ในสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะต้องไม่มีขยะถูกกองทิ้งแบบกลางแจ้ง (No more open dump) และให้ดำเนินการจัดขยะมูลฝอยตามรูปแบบใหม่ คือต้องลดการผลิตขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ที่บ้านเรือน ให้มีการจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ และกำจัดโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินงานของจังหวัด ทุกจังหวัดจะต้องจัดทำแผนบริการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเป็นระยะเวลา 5 ปี         ( 2558 – 2562)

เสนาธิการทหารมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดทำแผนบริหารการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด จะต้องครอบคลุมการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การลดกรด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ขยะทั่วไป ของเสียอันตราย ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิลฯ สำหรับแนวทางการฟื้นฟู ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย มีแนวทางคือ การฟื้นฟู ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชั่วคราว การฟื้นฟู ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะชั่วคราว การฟื้นฟู ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้องในพื้นที่ รวมทั้งกำจัดขยะมูลสะสมตกค้างให้หมดไป โดยการออกแบบทางวิศวกรรม การฟื้นฟู ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ โดยการยกระดับ พัฒนาสมรรถนะในการกำจัดขยะมูลฝอยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

เร็วๆนี้คงจะเห็นคณะกรรมการระดับจังหวัด ตลอดจนแผนบริหารจัดการของจังหวัด ออกมาให้สังคมรับทราบ.

ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน