หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

อปท.ที่สนใจเข้าอบรมได้

Author by 23/12/14No Comments »

thainews180         วันนี้ผมมีข่าวน่าสนใจ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ นั่นคือ สมาคมนักวิจัย จัดอบรมการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต ภาคเหนือ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

เพราะว่าในปี 2558 ก็จะเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

ทั้งนี้ดร.อำนวย เถาตระกูล อุปนายกและประธานอนุกรรมการฝึกอบรม สมาคมนักวิจัย เปิดเผยว่า สมาคมนักวิจัย เตรียมจัดอบรม การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา โบทานิค รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์โลกและวิทยาการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำมาปรับใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง ตั้งเป้าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล อันจะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรที่ชัดเจน ถูกต้อง ตามกระบวนการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ จะต้องจัดทำตัวชี้วัดขององค์กรตามภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการกำหนดไว้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของจังหวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยตรง ยุทธศาสตร์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และวิธีการดำเนินงานขององค์กร ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้นำที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และเป็นบุคคลที่จะทำให้นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นสามารถดำเนินไปได้ ตามความมุ่งหมายของรัฐบาล การอบรมดังกล่าวจัดเป็นครั้งแรก ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตชุมชนหลายพื้นที่ โดยคาดหวังให้การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรในภาคส่วนต่างๆ และการจัดทำนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคภาคเหนือจะได้สอดรับ และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศได้อย่างแท้จริงและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องกับ พื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศและชุมชนเขตภาคเหนือ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวจากไทยและต่างประเทศ รองรังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20มกราคม 2558 ได้ที่ สมาคมนักวิจัย อาคาร วช. 8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 02 579 0787, 081 8340717 email: ar@ar.or.th ดูรายละเอียดได้ที่ www.ar..or.th

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสนใจก็ติดต่อไปตามหมายเลขดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

                   ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน