หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

เชียงใหม่ 189 เวทีกรณี ร่างรธน.

Author by 21/04/15No Comments »

14150082341415008244l          เมื่อเร็วๆนี้ นายประชา เตรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference System )กับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิด เห็นของประชาชนประจำจังหวัด โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด และ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการระดับจังหวัดประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมสรุปภาพรวมการจัดเวทีระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ข้อสังเกตภาพรวมการจัดรายการเสียงประชาชนใน 38 กลุ่มจังหวัด สรุปสาระสำคัญการจัดเวทีองค์กรสำคัญเชิงประเด็นที่ได้ดำเนินการจัดเวทีแล้ว และการขอความร่วมมือการจัดเวทีเผยแพร่ให้ความรู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ ประชาชน 4 ภาค 12 จังหวัดได้แก่นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สงขลา เชียงราย ภูเก็ต นราธิวาส อุดรธานี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี ชลบุรี และเพชรบุรี

ทางด้านนายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีการจัดเวที ได้มีการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดทั้งวิทยุและโทรทัศน์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมาร่วมเวทีเผยแพร่ให้ความรู้ ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ

สำหรับการจัดเวทีเผยแพร่ให้ความรู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่จังหวัดเชียงราย นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะดำเนินการบันทึกเทปและถ่ายทอดการจัดเวทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ไทย เชียงใหม่ และสถานีวิทยุในเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อให้มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึงใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2558 ได้จัดรับฟังความคิดเห็นทุกอำเภอในระดับตำบล หมู่บ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว 189 เวที มีผู้เข้าแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 9,436 คน และเมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2558 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและสถาบันพระปกเกล้า จะจัดเวทีสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐ ธรรมนูญ”.