หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

“เมืองสุขภาวะ”ภาคประชาชน

Author by 16/09/14No Comments »

thainews180          เรื่องสุขภาพอนามัย ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชน เนื่องจากปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมต่างๆมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจำนวนมาก ทั้งเรื่องอากาศ อาหาร และอื่นๆ ส่งผลให้ประชาชนล้มป่วยด้วยโรคต่างๆมากมาย

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาก็ตื่นตระหนกในเรื่องนี้เช่นกัน จึงได้จัดเวทีเสวนาโครงการสร้างเสริมเมืองสุขภาวะ โดยพิจารณา “ร่างธรรมนูญจัดการตนเอง 6 มิติ กับปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสุเทพ นุชทรวง ประธานโครงการสร้างเสริมเมืองสุขภาวะโดยภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การพิจารณาร่างธรรมนูญจัดการตนเอง 6 มิติปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมเวทีกว่า 40 คน เพื่อนำเสนอภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการพิจารณาร่างธรรมนูญ จัดการตนเอง 6 มิติปัญหา ได้แก่ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยนายสุชาติ สุขโพธิญาณ ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม เสนอให้มีการตรวจสอบพื้นที่ดูความเป็นเจ้าของในเขตพื้นที่ห้ามขาย/ ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม โดยนางสาวอรุณี เวียงแสง ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอให้มีการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร/ /ด้านการศึกษาและเด็กเยาวชน โดยอาจารย์สมจิต สุวรรณบุษย์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เสนอให้พัฒนาคนแม่ฮ่องสอนให้มีทักษะทางภาษา อาชีพ ชีวิตคุณธรรม และจริยธรรม/ด้านสุขภาพ  นาย โสรัจจ์ ปวงคำคง นักวิชาการสาธารณสุข อำเภอแม่สะเรียง เสนอให้มีการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น /ด้านสื่อสารสาธารณะ โดย นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้ประสานงานแผน งานสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในทุกช่องทาง /ด้านสังคมวัฒนธรรม โดยนายวิชัย จันตา รองนายก อบต.ห้วยห้อม เสนอให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของทุกชาติพันธ์ ทั้งระดับจังหวัดและประเทศ และด้านการท่องเที่ยว โดยนางสาวณปภัช รัตนาวรรณกร ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และลดภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ยังมีการเสนอสถานการณ์ปัญหาขับเคลื่อนงานปฎิรูปประเทศในปัจจุบัน โดย นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์ ที่ปรึกษาโครงการ /การแบ่งกลุ่มย่อย ปรับเสริมเติมแต่งร่างธรรมนูญ/นำเสนอผลจากกลุ่มย่อย และหารือวางแนวทางผลักดันให้เกิดผลในทางปฎิบัตทุกหัวข้อเป็นเรื่องบที่ดีสำหรับประชาชน แต่เมื่อได้ร่างธรรมนูญกันแล้ว จะเสนอให้ใคร ประกาศบังคับใช้ นี่แหละปัญหาที่ต้องติดตาม!!!

 ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน