หน้าหลัก » คอลัมภ์ สัพเพเหระ

เสนอความคิดเห็นกรณีปฏิรูป

Author by 2/12/14No Comments »

thainews180          วันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินหน้าประเทศไทย ด้วยการ “ปฏิรูป” หลากหลายด้าน โดยอยากจะฟังเสียงของพี่น้องประชาชน ว่าต้องการให้ “ปฏิรูป”ด้านใดบ้าง

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่ต้องรวบรวมความคิดเห็นประชาชน โดยเมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลำพูน จากผู้รับสมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลำพูน

นางพิมประไพ  ดิชวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลำพูน ว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัด โดยให้สำนักงานคณะ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการรวบรวมการเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปฏิรูปประเทศจากประชาชนทุกองค์กร เพื่อรวบรวมนำเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

นายบรรหาร บูรณะประภา ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การปฏิรูปประเทศจะประสบผลสำเร็จได้นั้นทุกคนทุกฝ่ายควรร่วมกันเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปฏิรูปประเทศ โดยสามารถส่งความคิดเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ซึ่งทำหน้าที่ด้านธุรการให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดลำพูน จะรวบรวมความคิดเห็นของทุกฝ่ายเสนอไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต่างได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผู้นำของประเทศจะต้องเป็นบุคคลผู้เสียสละเพื่อประเทศ ควรจัดตั้ง พ.ร.บ.พืชเศรษฐกิจแต่ละภาคหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ประเด็นนายกรัฐมนตรีควรจะมาจากการเลือกตั้ง ควรมีการเว้นวรรคทางการเมืองของนักการเมือง กำหนดอายุนักการเมืองไม่เกิน 75 ปี เป็นต้น และอีกมากมายหลายเรื่อง ซึ่งผมเชื่อว่าจะต้องมีสักเรื่องจากประชาชน และรัฐบาลนำไปปฏิรูป โดยเฉพาะประเด็น “นายกรัฐมนตรี” ต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน เรื่องนี้น่าติดตามนะครับ.

ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน