หน้าหลัก » ซ๊ะป๊ะ...เรื่องเก่า

ย่านถนนห้วยแก้ว(๑๒)

Author by 1/05/14No Comments »

ย่านห้วยแก้ว12จากถนนห้วยแก้วเข้าไปในซอยราชพฤกษ์ประมาณ ๒๐๐ เมตร เคยเป็นวัดร้างชื่อ วัดจริน

ปัจจุบันมีชาวบ้านบางส่วนเข้าไปเช่าพื้นที่สร้างบ้านอยู่อาศัย ครอบครัวหนึ่ง คือ ครอบครัวคุณป้าเขียว  อินทะศรี(สกุลเดิม ทะนันชยานนท์) อายุประมาณ ๘๐ ปี เล่าว่าเกิดที่ลำพูน เมื่ออายุประมาณ ๑๕ ปี มาอยู่เชียงใหม่ มาทำงานในคุ้มเจ้าพงษ์อินทร์ เรียกคุ้มรินแก้ว อุ๊ยชวนมาอยู่ อุ๊ยเป็นคนสวนของคุ้มรินแก้ว ชื่อ นายสม  ระยะแรกทำงานเลี้ยงลูกหลานเจ้า ต่อมาเป็นแม่ครัว ขณะนั้นได้เงินค่าจ้างวันละ ๘ บาท ที่พักเป็นห้องที่สร้างเป็นแถวอยู่ใกล้คุ้ม สำหรับคนรับใช้ในคุ้มอยู่อาศัย คนรับใช้ประมาณ ๑๐ คนเศษ รุ่นลูกของเจ้าพงษ์อินทร์ มีเจ้าปี้ เจ้าเป๊า เจ้าปิ๋ว และเจ้าพิมผกา

ต่อมาออกจากคุ้มรินแก้วมาแต่งงานกับสามี ครอบครัวสามีอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับคุ้ม ชื่อ นายมา  อินทะศรี อาชีพทำนา มีบุตรธิดาร่วมกัน ๖ คน  ต่อมาบ้านของสามีแบ่งให้พี่น้องของสามีและขายไป  คุณป้าเขียวได้ย้ายมาอยู่ปลายซอยด้านในที่เป็นที่ว่างซึ่งเคยเป็นวัดร้างเดิม ชื่อ วัดจริน พื้นที่เป็นที่ดอน มีอิฐโบราณขนาดใหญ่อยู่ทั่วไป เดิมเป็นป่าหญ้าสูง

ถัดจากคุ้มรินแก้วไปเคยเป็นบ้านของนายแพทย์นพรัตน์  บุญเลิศ รุ่นพ่อแม่เป็นชาวเมืองลำปาง พี่น้องมีหลายคน คนหนึ่งที่รับราชการแพทย์ คือ นายแพทย์ดาราภาพ  บุญเลิศ แต่งงานกับคุณชูศรี  บุญเลิศ สกุลเดิม สิโรรส บุตรีของเจ้าชื่น สิโรรส

นายแพทย์นพรัตน์  บุญเลิศ จบแพทย์จากศิริราชและมาเปิดคลินิกรักษาคนไข้อยู่ที่ถนนห้วยแก้ว ใกล้คุ้มรินแก้ว

ใกล้กันเคยมีบริษัทยาสูบของบริษัทอินทนนท์ เลยไปคนรุ่นเก่าบอกว่ามักเป็นป่าต้นฉำฉา มีทุ่งนาและร่องน้ำ นอกจากนี้มีป่าไผ่และต้นทองกวาว

เลยไปเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่เนื้อที่ ไร่เศษ

          เดิมชื่อ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ ในหลักสูตรระดับ ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) โดยนายประเสริฐ  ธนาฤทธิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการ และมีนายณรงค์  จันทรานนท์ เป็นครูใหญ่ เดิมตั้งอยู่ที่ย่านช้างเผือก บริเวณโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาในปัจจุบัน  ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๒๒ โรงเรียนได้ย้ายมาก่อสร้างใหม่ที่ริมถนนสายห้วยแก้ว เนื้อที่ ๔ ไร่เศษ และเปลี่ยนการบริหารเป็นรูปแบบบริษัท ชื่อ บริษัทนครพิงค์พัฒนา จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้ง คือ นายบวร  ชุติมา, นายธวัช  ตันตรานนท์, นายสุเทพ  ทองเจริญ, นายปาลชัย  ชวาลา, นายสงวน  เรืองรองรัตน์, นายนภดล         อานนทวิลาศ, นายประเสริฐ  ธนาฤทธิ์, นายวัลลภ  สีตะพันธ์

ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๒๘ ผู้บริหารโรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก ๓ ไร่เศษเพื่อขยายอาคารเรียน รวมพื้นที่เดิมเป็น ๗ ไร่เศษ

ข้อมูลจาก ดร.อุทัย  สื่อกระแสร์ เล่าการเริ่มต้นของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ว่าเริ่มเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ พูดคุยวางแผนกันในกลุ่มพรรคพวกว่าน่าจะมีการตั้งโรงเรียนด้านอาชีวะศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้ร่วมกันลงทุนสร้างโรงเรียนศรีธนาพณิชการขึ้น  ผู้ขออนุญาตและเป็นหุ้นใหญ่ คือ นางสมบูรณ์  สื่อกระแสร์ คุณแม่ของ ดร.อุทัย  สื่อกระแสร์ โดยเริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่ว่างที่เป็นที่ดินของนางสมบูรณ์  สื่อกระแสร์ ที่ปัจจุบันเป็นบริเวณโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา  ผู้ร่วมลงทุนด้วยมีอาจารย์ประเสริฐ  ธนาฤทธิ์ หลังจากนั้นได้หาซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนเป็นการถาวร ไปได้ที่ดินที่เป็นโรงพยาบาลลานนาในปัจจุบัน  แต่ทราบว่าจะมีการเปิดโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาของตระกูลกิติบุตร ซึ่งมีทุนมากกว่า  จึงต้องย้ายหาซื้อที่ดินแห่งใหม่

ต่อมาไปได้ที่ดินที่ริมถนนห้วยแก้ว ซึ่งเคยเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสชื่อ เลอค็อกดอ จึงติดต่อขอซื้อที่ดินในราคา ๒ ล้านบาท ร่วมลงทุนจำนวน ๕ หุ้น คือ นางสมบูรณ์  สื่อกระแสร์, อาจารย์ประเสริฐ  ธนาฤทธิ์, อาจารย์บุญส่ง เคยทำงานสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พญ.ศรีสุกรี แพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และลูกสาวของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนันทศึกษา โดยดร.อุทัย  สื่อกระแสร์ ช่วยเหลือด้านการประสานงานและการก่อสร้าง  ภายหลังนางสมบูรณ์  สื่อกระแสร์ ถอนหุ้นคืนและมีกลุ่มสโมสรไลออนนครพิงค์เข้ามาเป็นหุ้นเพิ่ม คือ คุณบวร  ชุติมาและกลุ่มเพื่อน

หลังจากเปิดโรงเรียนศรีธนาพาณิชย์การได้ระยะหนึ่ง อาจารย์ประเสริฐ ธนาฤทธิ์ได้ซื้อที่ดินด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนศรีธนาฯ สร้างคอนโดมีเนียมขาย ชื่อ ศรีธนาคอนโดมีเนียม

ถัดไปพื้นที่ประมาณ ไร่ เคยเป็นโรงเรียนอนุบาลสุเทพ เจ้าของ คือ คุณชาญ  ปัทมอดิสัย

ตระกูล “ปัทมอดิสัย”  ตระกูลเริ่มต้นจากนายเองล้ง  แซ่เล็กแต่งงานกับนางบัวหอม  ทนันชัย โดยครอบครัวนางบัวหอม มีไร่นาอยู่มากมายทางเขตอำเภอสันทราย ครอบครัวเปิดร้านค้าขายที่ถนนช้างม่อยในตัวเมืองเชียงใหม่ ชื่อร้านนัยยา มีบุตรธิดารวม ๑๐ คน คือ

๑.นางเอมอร  ครองบารมี            ๒.นางแน่งน้อย  ปัทมอดิสัย

๓.นางนงนาถ  เพียรกุศล             ๔.นางสาวเง็กเลี้ยง  ปัทมอดิสัย

๕.นางวรรณี  ปัทมอดิสัย            ๖.นางสาววิภา  ปัทมอดิสัย

๗.นางนัยนา  นิมมลรัตน์             ๘.นายชัยยะ  ปัทมอดิสัย

๙.นายชาญ  ปัทมอดิสัย                        ๑๐.นายเชาว์  ปัทมอดิสัย

นายชาญ  ปัทมอดิสัย เจ้าของกิจการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  เคยเปิดร้านค้าขายที่ย่านตลาดวโรรส ชื่อร้านชาญพานิช ขายผ้า รองเท้า ถุงเท้า ต่อมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า นอกจากนี้ยังทำธุรกิจซื้อขายที่ดิน ต่อมาได้เปิดโรงเรียนอนุบาลสุเทพที่ถนนห้วยแก้ว มอบให้ภรรยา คือ คุณอำพัน  ปัทมอดิสัย ดำเนินกิจการ ต่อมาได้ปิดกิจการลง

ถัดไปทางทิศตะวันตก เป็น “ห้วยแก้วเพลส”

เดิมเป็นทาวเฮาส์ส่วนหนึ่ง และที่ดินเปล่าอีกส่วนหนึ่ง เนื้อที่รวมประมาณ ๑ ไร่ครึ่ง สร้างในนามของบริษัทเชียงใหม่สินธนวัฒน์ เจ้าของ คือ คุณพรทิพย์  อุตมเพทายและนายวิชัย  อุตมเพทาย

เดิมมีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาดสันป่าข่อย รุ่นลูก ๓ คน คือ นางสุจินดา  ตังสุชาติ, นางสุวรรณดา  ตัณฑวนิช, นายสุเทพ  อุตมเพทาย และนายสมมิตร  อุตมเพทาย

ผู้ดำเนินการ คือ นายสมมิตร  อุตมเพทาย หลังจากเรียนจบด้านคอมเมิร์ชที่กรุงเทพฯแล้ว ได้ทำงานบริษัทที่กรุงเทพฯ ระยะหนึ่ง  ต่อมาจึงกลับมาทำธุรกิจที่เชียงใหม่ เคยค้ารถยนต์มือสอง ต่อมามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างบ้านและอพาตเมนท์ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ เรื่อยมา

การลงทุนสร้างอาพาร์ทเมนต์ให้เช่ารายเดือนและรายวัน “ห้วยแก้วเพลส” แห่งนี้เริ่มเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ สร้างรวม ๒ อาคาร ประมาณ ๒๐๐ ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ ๕๐ ล้านบาท

คนละฝั่งถนนห้วยแก้วด้านตรงข้ามมีซอยพลับพลึงปากซอยมีอาคารพาณิชย์ ด้านในเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น มีอพาตเมนต์ชื่อ โดม ถัดไปด้านในมีที่พักชื่อ สกุลชัยคอร์ด ใกล้กันมีโรงแรมแบบบูติกเปิดใหม่ ชื่อ โรงแรมแอทพิงค์นครห้วยแก้ว สอบถามราคาห้องพักคืนละ ,๐๐๐ บาท นอกจากนี้พื้นที่ส่วนหนึ่งกำลังเริ่มต้นก่อสร้างคอนโดมีเนียมชื่อ ดิเออร์เบิน

ถัดไปเป็น “บ้านมัณฑนา”

บ้านสวยชั้นเดียวทาสีขาว  อยู่ท่ามกลางสนามหญ้ากว้าง เนื้อที่หลายสิบไร่ บางส่วนมีต้นไม้ใหญ่ครึ้มร่มรื่น  มีวัวแทะเล็มหญ้าอยู่ในสวน  ด้านหน้าบ้านมักประดับพระบรมฉายาลักษณ์อยู่เสมอบ่งบอกความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ของเจ้าของบ้านเป็นอย่างดี

สวนแห่งนี้เป็นที่พักสายตาของผู้สัญจรผ่านถนนห้วยแก้วละแวกนี้ยามที่ผ่านหรือรถติดสัญญาณไฟแดงอยู่บริเวณนี้

เจ้าของ คือ คุณมัณฑนา  ลี้ตระกูล เจ้าของบริษัทมัณฑนาพาณิชย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนช้างม่อย

คุณมัณฑนา  ลี้ตระกูล มีเชื้อสายจีน รุ่นพ่อแม่ค้าขายอาหารอยู่ที่ถนนช้างม่อย บริเวณสี่แยกศรีนครพิงค์  รุ่นแม่ ชาวตลาดวโรรสมักเรียกว่า อาแม เป็นหญิงเก่ง ขยันและมีน้ำใจกับคนทั่วไป

รุ่นลูกรวม ๔ คน เป็นหญิง ๓ คนและชาย ๑ คน คนหนึ่ง คือ คุณมัณฑนา  ลี้ตระกูล เก่งด้านการค้าธุรกิจ  ได้เปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ถนนช้างม่อยระยะหนึ่ง  ต่อมาลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  สร้างอาคารพาณิชย์ขายและซื้อขายที่ดิน  โดยได้ก่อตั้งบริษัทมัณฑนาพาณิชย์ จำกัด ทำธุรกิจด้านซื้อขายที่ดิน เหมืองแร่ น้ำผลไม้ สมุนไพร โดยเฉพาะเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจน้ำผลไม้มะเกี๋ยง ผลไม้พื้นเมืองที่มีทั้งวิตามินซี ธาตุเหล็กและแคลเซียมสูง  ต่อมาได้พัฒนาสมุนไพรกวาวเครือโดยจดทะเบียนสิทธิบัตร

ถัดไปเป็นบ้านและที่ดินเดิมของขุนสนิทประชาราษฎร์ ตระกูล “จันทรศัพท์”เนื้อที่รวมประมาณ ๗๕ ไร่  สมัยก่อนมักเป็นนาข้าวและบางส่วนมีคนเช่าทำสวนผัก ปัจจุบันมีถนนซอยเข้าหมู่บ้านจัดสรร ชื่อ “ซอยจันทรศัพท์”.

 พ.ต.อ.อนุ  เนินหาด

ผกก.สภ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

 ***    ภาพ บ้านมัณฑนา บ้านสวยริมถนนห้วยแก้ว