หน้าหลัก » ซ๊ะป๊ะ...เรื่องเก่า

ย่านถนนห้วยแก้ว(๒)

Author by 24/01/14No Comments »

ต้นถนนห้วยแก้วในอดีตเคยเป็นร้านอาหารชื่อดังที่ชาวเมืองเชียงใหม่รู้จักกันดี คือ “ร้านศรีสุรางค์” ต่อมาเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หลายครั้ง ปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูล “คองประเสริฐ” เจ้าของบริษัทในเครือเจริญมอเตอร์

ผู้เป็นผู้สร้างฐานะไว้อย่างมั่นคง คือ นางสุรีย์พร  คองประเสริฐ  ปัจจุบันอายุ ๘๔ ปี เป็นบุตรหญิงของนายหน่ำ  แซ่กัง เชื้อสายจีนแต้จิ๋ว อพยพมาจากประเทศจีนมาอยู่เมืองเชียงใหม่ เริ่มสร้างฐานะโดยเช่าห้องแถวอยู่ที่ถนนท่าแพ หน้าวัดแสนฝาง  ยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ตลาดต้นลำไย

นายหน่ำ  แซ่กัง แต่งงานกับแม่แก้ว มีบุตรธิดารวม ๓ คน  คือ นายอู่เทียม, คนที่สองเสียชีวิตและนางสุรีย์พรต่อมาแม่แก้วเสียชีวิต นายหน่ำแต่งงานใหม่ มีบุตรธิดาอีก ๘ คน

ด้านครอบครัวนางสุรีย์พร  แต่งงานกับนายเจริญ  คองประเสริฐ มีเชื้อสายจีนจากกวางตุ้ง เปิดร้านขายนาฬิกาที่ถนนท่าแพ ชื่อ ร้านเจริญศิลป์ นอกจากนี้นางสุรีย์พร มีความสามารถทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายที่ดิน  ต่อมาได้ได้ซื้อที่ดินที่ถนนพระปกเกล้า ใกล้แยกกลางเวียง ก่อตั้งบริษัทนครพิงค์เอแอนด์เอและบริษัทเอสวีร่วมทุนจำกัด(คุณสุรีย์พร  คองประเสริฐ,สัมภาษณ์)

เมื่อฐานะมั่นคงแล้วได้ช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์มากมาย ดังรายการใหญ่ๆ เช่น

การบำเพ็ญประโยชน์ด้านสาธารณะสุข เช่น

พ.ศ. ๒๕๒๔  มอบที่ดินให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ถนนสายรัตน์โกสินทร์ หน้าบริษัท เจริญมอเตอร์ เบนซ์จำกัด

พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นผู้อุปการคุณของโรงพยาบาลมหาราช  เชียงใหม่  สนับสนุนการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่อาคารสงฆ์อาพาธ  ตึกสุจิตโต  เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๐ บริจาคที่ดินเนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๒ ตารางวา เพื่อสร้างสำนักงานให้แก่มูลนิธิร่วมใจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และศาลาหลวงปู่ไต้ฮงกงโจว  อำเภอเมืองเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๑  มอบที่ดินให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ ตรงสี่แยกแจ่งหัวริน ถนนห้วยแก้ว เพื่อเปิดทางจราจรให้สะดวกยิ่งขึ้น

บริจาคเงินให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารเฉลิมพระบารมี

บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนค่ายาสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

การบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษา เช่น

พ.ศ.๒๕๔๕  มอบที่ดินให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ถนนในหมู่บ้านและถนนหน้าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๔๖  บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน ๓ แปลง รวมเป็นเงิน ๒๖,๒๒๑,๗๑๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาท)

การบำเพ็ญประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนา เช่น

เป็นเจ้าภาพในพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ทำดีเพื่อพ่อตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.๒๕๑๗ ได้บริจาคทรัพย์เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์ ๓ องค์  บูรณะพระวิหารและกำแพง ๓ ด้าน ให้กับวัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๑๘  บริจาคทรัพย์เป็นเงินจำนวน ๓๘๐,๕๔๑ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาท) เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง และอุปกรณ์ต่างๆในวัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๔๓ บริจาคเงินทอดกฐิน วัดศรีดอนมูล เป็นเงิน ๖๒๑,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕  ซื้อที่ดินสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม วัดศรีดอนมูล ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  เป็นเงิน ๑,๑๕๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท)

พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕ บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างพระวิหารของวัดแม่ตะไคร้ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวนเงิน ๖๑๓,๔๓๙ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาท)

พ.ศ.๒๕๔๖ ร่วมสนับสนุนเททองอนุสาวรีย์พระสิริมังคลาจารย์ และบูรณพุทธสถานเชียงใหม่ ๕๐ ปี โดยบริจาคทรัพย์เป็นเงินจำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาท)

นอกจากนี้ ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา ราคาประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียนเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา

จากผลงานด้านการช่วยเหลือสังคมและทำประโยชน์ต่อสาธารณะ  นางสุรีย์พร  คองประเสริฐ ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่น” ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓

ด้านครอบครัว นางสุรีย์พร  คองประเสริฐ สมรสกับนายเจริญ  คองประเสริฐ มีบุตรธิดารวม ๕ คน คือ

๑.นายเอนกคองประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด ถนนพระปกเกล้า สมรสกับนางสุคนธ์ทิพย์  คองประเสริฐ บุตรธิดา ๔ คน

๒.นางอนงค์นุช  คองประเสริฐกรรมการผู้จัดการ บจก.เจริญศิลป์ เชียงใหม่ ถนนท่าแพ สมรสกับ พ.ต.อ.สายันตร์  แสงวนิช บุตรธิดารวม ๓ คน

๓.นางอัญจนา  ตั้งสถาพร ทำงานบริษัทเจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัด ถนนรัตนโกสินทร์ สมรสกับนายธัญญพล  ตั้งสถาพร บุตรธิดารวม ๒ คน

๔.นางมรกต  คองประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัทาเจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด(เชพโรเลต สาขาลำพูน)

๕.นายณรงค์  คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่(ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓)และเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสมรสกับนางพัชรา  คองประเสริฐ บุตร ๒ คน

(จากประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓,สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)

คุณณรงค์  คองประเสริฐ เล่าว่า บริเวณบ้านที่แจ่งหัวลิน  แม่สุรีย์พรซื้อมาจากเชื้อสายเจ้าที่กรุงเทพฯ จำชื่อไม่ได้ เนื้อที่ ๙ ไร่เศษ เดิมมีร้านอาหารศรีสุรางค์ซึ่งมีชื่อเสียงมาก  หลังจากซื้อแล้วต่อมาที่ดินใกล้สี่แยกได้สร้างบ้านอยู่อาศัย ส่วนที่เหลือให้เช่าปลูกผัก ปัจจุบันจัดเป็นสวนสนุกและที่จอดรถด้านบริเวณที่ติดกับห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว

ถัดจากที่ดินของตระกูล “คองประเสริฐ” ไปทางทิศใต้ เคยเป็นที่ดินของหลวงศรีประกาศ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื้อที่รวม ๘ ไร่ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๐ ได้แบ่งเป็น ๘ แปลง ขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์

ผู้สูงอายุรายหนึ่งที่ซื้อไว้และสร้างบ้านอยู่อาศัยมาจนปัจจุบัน คือ นายสิน  สมบูรณ์ ปัจจุบันอายุ ๙๐ ปี อดีตโยธาจังหวัดเชียงใหม่ เคยมีผลงานออกแบบสร้างสะพานนครพิงค์เชียงใหม่

คุณสิน  สมบูรณ์ เล่าว่าภูมิลำเนาเดิมเป็นคนอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรียนระดับมัธยมที่จังหวัดลำปางและไปต่อโรงเรียนเตรียมจุฬาลงกรณ์ฯ ต่อมาสอบเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นบรรจุเข้ารับราชการประจำกรมโยธาธิการ กรุงเทพฯ ต่อมาย้ายมาประจำที่สำนักงานโยธาจังหวัดเชียงใหม่และเคยดำรงตำแหน่งโยธาจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖

คุณสิน  สมบูรณ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่สร้างบ้านและบริเวณใกล้เคียงว่า

“ผมรับราชการอยู่ที่กรุงเทพฯ ๓ ปี ต่อมาทางราชการเริ่มเปิดตำแหน่งโยธาธิการประจำจังหวัดต่างๆ ผมอยากกลับไปทำงานที่บ้านเกิดคือ ที่จังหวัดลำปาง แต่มีคนลงตำแหน่งอยู่ จึงได้มาประจำที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาซื้อที่ดินปลูกสร้างบ้านอยู่ต้นถนนห้วยแก้ว

“บ้านที่อยู่นี้ บริเวณนี้เดิมเป็นสวนเจ๊กปลูกผัก เลี้ยงหมู มาเช่าที่ของเจ้าของ  เจ้าของคือ หลวงศรีประกาศ ขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คุ้นเคยกับผมดี”.

***ภาพ คุณสุรีย์พร  คองประเสริฐ แม่ดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๓

พ.ต.อ.อนุ  เนินหาด ผกก.สภ.แม่แจ่ม