หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

กฎหมายห้ามขายเหล้า

Author by 2/08/12No Comments »

ที่จริงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีปีละ 3 หน ต่างก็ทราบและได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติ และร่วมมือเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มของมึนเมา และมิให้เทศบาลออกอาชญาบัตร ฆ่าชำแหละสัตว์ ห้ามอำเภออนุญาตชนโคกระบือ ไก่ และกว่างทุกชนิด เพื่อเป็นพุทธบูชามาช้านาน

แต่พอถึงเทศกาลที่ว่า ก็ต้องออกประกาศทุกครั้ง เหมือนจะย้ำให้จำและปฏิบัติ อีกนัยหนึ่งคล้ายกับยังมีคนละเมิดฝ่าฝืนอยู่ ยิ่งปีไหนมีวันหยุดอาสาฬหบูชาติดกับวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะเดินทางท่องเที่ยว พร้อมเฉลิมฉลองกันใหญ่โต ซึ่งหนีไม่พ้นเครื่องดองของเมา โดยไม่ได้ใช้วันหยุดนั้นปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี เช่นปีนี้อาสาฬหบูชาตรงกับวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุด ส่วนวันเข้าพรรษาไม่ได้หยุด ก็คงจะมีคนแอบหยุดรวดเดียวจนถึงวันอาทิตย์

         อย่างไรก็ตาม เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของต้องห้ามวันเลือกตั้ง และวันสำคัญทางพุทธศาสนานี้มีกฎหมายบังคับใช้ไว้แล้ว ไม่ปฏิบัติตามก็มีโทษตามกฎหมาย จากที่ได้ฟังรองผู้ว่าฯชูชาติ กีฬาแปง อธิบาย วันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2555 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ช่วงเวลาดังกล่าวพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญ และปฏิบัติธรรมตามวัดต่าง ๆ โดยงดเว้นอบายมุขทั้งปวงอยู่แล้ว จึงขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

            ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีมติเมื่อ 4 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ให้ยกเว้นกรณีการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวในประเทศไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น

         นายกรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้ออกประกาศหลายปีแล้ว “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม”

สองวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่แจ้งทุกอำเภอ และสรรพสามิตพื้นที่ตรวจตรา กวดขัน สถานบริการ สถานบันเทิง ทุกประเภทและสถานที่อื่น ๆ ในพื้นที่ (ยกเว้นการขายในโรงแรม) ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท พบทำผิดที่ไหนโทรแจ้งศูนย์ร้องเรียนฯ 02-5903342 ตลอด 24 ชม. จึงต้องระวังไม่ทำผิดกันครับ.

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์