หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ขยะเชียงใหม่

Author by 14/01/15No Comments »

     เคาะสนิม180     นอกจากปัญหาโคมลอย ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่กำลังจะตามมา รวมถึงปัญหาการทำลายประเพณีวัฒนธรรม ปัญหาสังคม ปัญหาความเสื่อมโทรมที่อยู่อาศัยและไม่น่าดูในบ้านเมือง ตลอดถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ และ อปท.ท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องผนึกกำลังกันป้องกันแก้ไขตั้งแต่เดือนแรกของปีใหม่นี้แล้ว

ปัญหาใหญ่ที่รอการแก้ไขมานานอีกเรื่องต้องไม่ลืม คือ ปัญหาขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง และผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เกิดสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน ประชาชนต่างโยนขยะออกไกลตัวมากที่สุด แม้จะอธิบายถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถจัดการได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสังคม และสามารถแปลงขยะให้เป็นพลังงานกลับมาใช้ได้ก็ตาม ผู้คนก็ยังแขยงกับขยะอยู่นั่นเอง

ปลายปีที่แล้ว จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ มอบนโยบายให้ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 25 อำเภอ ให้ไปจัดทำแผน road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ผ่านมาสักเดือนกว่าไม่ทราบว่าเรื่องอยู่ในลิ้นชักไหน มีอะไรคืบหน้าบ้างหรือเปล่า ?

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พูดในวันนั้นว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากขยะมูลฝอยเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี จึงต้องเร่งสำรวจข้อมูล และจัดทำรายงานสถานการณ์ขยะในแต่ละพื้นที่ เพื่อหาแนวทางดำเนินงานตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยเร็ว

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ตัวเลขคร่าว ๆ มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเท่าตัว มากที่สุดในพื้นที่อำเภอเมือง ปริมาณขยะวันละกว่า 360 ตัน และเมื่อรวมทั้ง 25 อำเภอ มีปริมาณขยะวันละกว่า 1,700 ตัน แต่บยังไม่มีการวางแผนการจัดการที่ชัดเจน อย่างดีก็ตั้งงบประมาณว่าจ้างให้เอกชนขนลำเลียงออกไปกำจัด หากเอกชนขึ้นราคาหรือไม่อาจรับขยะได้ ก็จะกลายเป็นปัญหาวิกฤตขยะล้นเมืองกลับมาอีก

ตามแผนของจังหวัด จะให้จัดการขยะมูลฝอยเป็นระบบ ทั้งจัดการแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยแยกขยะประเภทพลาสติก เพื่อทำเชื้อเพลิงขยะ RDF จะเป็นการลดขยะที่เข้าสู่บ่อฝังกลบ การจัดการขยะแบบศูนย์กำจัดขยะครบวงจร โดยแยกขยะประเภทชีวภาพ เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักใช้ในการเกษตร และขยะประเภทอื่น ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะขยับตัวกันได้อย่างไร ได้แต่เฝ้ารอดูกันครับ.