หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ครูภาษาไทยสู่อาเซียน

Author by 18/05/14No Comments »

เคาะสนิม180          บ่อยครั้งที่พบมีการเขียนภาษาไทยผิดซ้ำซาก และไม่มีการแนะนำหรือปรับตัวทำให้ถูกต้อง เช่น อนุญาต เป็น อนุญาติ สังเกต เขียนเป็น สังเกตุ อเนกประสงค์ เขียนเป็น เอ-นกประสงค์ เป็นต้น คำพื้น ๆ เหล่านี้ แม้แต่คนจบปริญญาโทก็ไม่ทันระวัง ขนาดคอมพิวเตอร์ตรวจเช็คคำผิดให้ด้วยเส้นใต้สีแดงแล้ว ก็ยังเขียนผิดจนได้…

            ถึงขั้นมีผู้เสนอว่า รับรองคำเขียนผิดกันไปดีไหม จะได้ไม่ต้องมาระวัง โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยภาษาไทยในสังคมออนไลน์         ซึ่งมีคำศัพท์ใหม่ สั้น ง่าย สะดวกต่อการใช้ ผมว่าถึงขั้นนั้นก็คงไม่เหลือความสง่างามทางภาษา และวรรณกรรมไทยให้ภาคภูมิใจกันอีกแล้ว

            เร็ว นี้ ..กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน แจ้งว่า ราชบัณฑิตยสถานมุ่งส่งเสริมภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ  รวมถึงอนุรักษ์ภาษาไทยไว้มิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม ภารกิจนี้จะบรรลุเป้าหมาย ผู้ที่มีส่วนสำคัญคือ ครูผู้สอนภาษาไทย จะช่วยสนับสนุนการสอนให้ประสบผลสำเร็จดียิ่งขึ้น ขณะที่ปี 2558 ไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ราชบัณฑิตยสถานจึงจะจัดอบรมรู้แก่ครูภาษาไทย… 

            โครงการอบรมครูภาษาไทยสู่อาเซียน มีผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย และภาษาอาเซียนร่วมกันเป็นวิทยากร ในภาคเหนือจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และภาคใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาอาเซียนที่ถูกต้องเหมาะสม มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย และภาษาอาเซียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้

            กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 500 คน รวม 1,000 คน ภาคเหนือ จัดอบรมระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่วนภาคใต้กำหนดอบรมในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุม GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

            ตอนนี้ ราชบัณฑิตยสถานแจ้งเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่สนใจส่งครูผู้สอนภาษไทยเข้าร่วมโครงการอบรมไปแล้ว ส่วนผู้ยังไม่ทราบให้ติดต่อไปที่ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-3560466-70 ต่อ 3011,3009

            ขนาดสอนภาษาไทยให้คนไทย จนโตเป็นผู้ใหญ่จบปริญญาแล้วยังเขียนไทยไม่ถูก แล้วจะไปสอนภาษาอาเซียนอีก ก็นับว่าน่าเป็นห่วงครับ.