หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ความสัมพันธ์ไทย-จีน (2)

Author by 9/01/15No Comments »

ไทย จีน          จากความสัมพันธ์ไทย-จีนที่สื่อมวลชนในเชียงใหม่ได้ไปสัมผัส และบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือบ้าง เป็นรายงานในเทปโทรทัศน์บ้าง รวมทั้งภาพถ่ายที่ได้พบเห็นเมื่อต้นเดือนธันวาคม พร้อมจะบันทึกในหนังสือเล่มหนาฉลองตรุษจีนปีนี้ วันวานเล่าถึงการไปเยือนจีนของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าปี 2558 จะมีการเฉลิมฉลอง 40 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-จีนแล้ว วันนี้มาว่าต่อ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดเรื่องความร่วมมือทวิภาคีในด้านการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ว่าได้ลงนาม MOU ที่ประเทศไทยไปแล้ว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีคณะกรรมการร่วมเร่งหารือในรายละเอียดของโครงการต้นปีนี้ (มกราคม) เพื่อศึกษาทำความเข้าใจในกฎกติกาการค้า การร่วมกันลงทุน เพื่อจะได้ก่อสร้างเป็นของขวัญให้กับคนไทยปปลายปี 2558 หรือเร็วกว่านั้น ได้ขอให้จีนสนับสนุนให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค” เพราะความพร้อมของไทยที่จะเป็นศูนย์ควบคุมระบบรถไฟในภูมิภาค รวมทั้งตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟด้วย

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การศึกษาดูงานด้านกิจการอวกาศและการวิจัยในประเทศจีน การพัฒนาระบบ GPSสำหรับเรือประมง และใช้ประโยชน์จากดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกล หรือระบบ remote sensing พร้อมทั้งเสนอให้มีการลงนามความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่าย

ยังมีความร่วมมือด้านพลังงาน จีนยินดีกระชับความร่วมมือกับไทยในเรื่องพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงงานขยะ ขณะที่เราก็พร้อมเสนอการส่งออกเอทานอลแก่จีน ความร่วมมือด้านเกษตร จีนจะเร่งรัดการจัดตั้งสถาบันวิจัยยางในไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

นอกจากนั้น จะร่วมมือในด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การทหาร ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติ การป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดน เฉพาะด้านการท่องเที่ยวได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานทั้งสองฝ่ายจะต้องควบคุมในเรื่องของการบิน การสัญจรไปมา การเพิ่มเที่ยวบินระหว่างไทย-จีน และความร่วมมือในกรอบอาเซียน ซึ่งจะมีการจัดตั้งประชาคม ประกอบด้วย สามเสาหลักในปี 2558 จีนพร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในภูมิภาค และในส่วนของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) จีนยินดีเพิ่มการลงทุน สนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจการค้าในอนุภูมิภาค

ทั้ง นายกรัฐมนตรีไทย-จีนได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อยกระดับความร่วมมือตลาดทุนและตลาดเงินสองประเทศ 4 ฉบับ คือ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารชำระดุลเงินหยวนในไทย ความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาท บันทึกข้อตกลงความร่วมมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศจีนและบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน นับเป็นความร่วมมือที่จะเกิดผลดีตามมาอีกมากครับ.

  บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์