หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ความสุขเพิ่ม

Author by 23/03/16No Comments »

           เคาะสนิม180     ข่าวเล็ก ๆ วันอาทิตย์ที่ผ่านมา อันเป็นวันความสุขสากล นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต บอกว่า สหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้  20 มีนาคมเป็นวันความสุขสากล (The International Day of Happiness) และล่าสุดยังได้จัดทำรายงานการรวบรวมสถิติความสุขโลกประจำปี 2559 พบว่า ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับ 1 ของโลก ส่วนประเทศที่มีความสุขท้ายสุดที่อันดับ 157 คือ สาธารณรัฐบุรุนดี

ส่วนไทยมีความสุขอยู่ลำดับที่ 33 ของโลก ขยับขึ้นจากลำดับที่ 34 ในปี 2558 และอันดับที่ 36 ในปี 2556 อยู่ในลำดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ซึ่งคะแนนความสุขที่ได้นี้มาจากการสำรวจเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รายงานความสุขโลกได้สรุปผลการวิเคราะห์ว่า ปัจจัยกำหนดระดับความสุขของแต่ละประเทศ ขึ้นกับปัจจัยสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1.ระดับรายได้ 2.จำนวนปีสุขภาพดี 3.การมีคนช่วยเหลือยามต้องการ 4.ความมีอิสรภาพ และ 5.ระดับการแพร่ระบาดของคอร์รัปชั่น การที่ประเทศไทยมีความสุขดีขึ้นต่อเนื่อง อาจอธิบายได้ว่า ปัจจัยทั้ง 5 ข้างต้นของไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับชาติอื่น…

นอกจากนั้น กรมสุขภาพจิต สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ออกแบบสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ฉบับสั้น 15 ข้อ พบว่า การจัดสรรเวลาสำหรับงาน ชีวิตส่วนตัว ครอบครัวได้ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อาศัยอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ที่ส่งผลต่อความสุขของคนไทย

การจัดสรรเวลาสำหรับงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวได้ดีถือว่ามีความสุขมากกว่า 4.2 เท่า มีสุขภาพดีจะมีความสุขมากกว่า 3.9 เท่า และการอาศัยอยู่ในชุมชนและสังคมที่ปลอดภัยจะมีความสุขมากกว่า 2.9 เท่า รวมทั้งการมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีแรงเกื้อหนุนทางสังคม มีเพื่อนหรือคนในสังคมคอยช่วยเหลือยามที่ต้องการ มีครอบครัวที่มีความรัก เอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนยึดหลักศาสนา ทำสมาธิ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขคนไทยเช่นกัน เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ความสุขของประชาชนเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ไม่ใช่เพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่านั้น

หมอบอก การจะให้ชีวิตนี้มีความสุขเพิ่ม มีเทคนิคง่ายๆ คือ 3 ใจ คือ 1.สบายใจ คือ การทำใจให้สบาย ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป รู้ทันสถานการณ์ที่มากระตุ้นอารมณ์ จัดการอารมณ์ให้เป็นและถูกวิธี ลดอารมณ์โกรธให้ได้ หลีกเลี่ยงความรู้สึกอคติ 2.พอใจ คือ รู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ ใช้ชีวิตเรียบง่าย จัดชีวิตให้ลงตัวสมดุลทั้งด้านสุขภาพ การงาน ครอบครัว และ 3.ภูมิใจ คือ ความภูมิใจในสิ่งที่ตนประสบผลสำเร็จ โดยสิ่งนั้นสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่น เช่น การได้รับการยอมรับ ทำในสิ่งที่รู้ว่าดีเป็นประโยชน์แก่สังคม ได้รู้จักให้และช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตใจที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปรับและรับสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ได้ครับ