หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ค่านิยม 12 ประการ

Author by 16/07/14No Comments »

เคาะสนิม180            พลันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ประกาศแนวทางสร้างค่านิยมไทย 12 ประการ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่า ศธ.พร้อมเดินหน้าเรื่องนี้ เพราะกระทรวงได้รับมอบหมายเรื่องการพัฒนาคนอยู่แล้ว แต่อยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบหลายด้าน และถือเป็นเรื่องดีที่มีการกำหนดเป็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีทิศทางที่ชัดเจนตรงกันในการพัฒนาคน

กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งนำค่านิยมหลัก 12 ประการ ไปสานต่อเป็นรูปธรรม บรรจุลงในเป้าหมายของแผนโรดแมปปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนจะนำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งประชาชนเสนอความคิดเห็นมาแล้วจำนวนมากทั้งทางไปรษณีย์ และ www.edreform.moe.go.th

ขณะนี้ศธ.เริ่มปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองแล้ว เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในชาติและความเป็นคนไทย จะเริ่มในภาคเรียนที่ 2 ปีนี้ ส่วนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จะย้ำให้มีการเรียนการสอนครบถ้วนเข้มข้น และทำข้อตกลงกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดหลักสูตรธรรมะศึกษาเในโรงเรียน เมื่อจบแล้วจะได้ประกาศนียบัตรธรรมศึกษาตรีโทเอกด้วย

ส่วนการสร้างค่านิยมของคนไทย จะต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่ครอบครัวที่ต้องมีความรักความอบอุ่น พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี ไปถึงระดับชุมชนและสังคม เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนก็จะได้รับการปลูกฝังค่านิยมจากครูอาจารย์ ซึ่ง ศธ.จะปรับปรุงระบบการคัดเลือกบรรจุครูใหม่ให้ได้ครูดี เก่ง และมีจิตวิญญาณความเป็นครู

สำหรับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช. 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ทั้งหมดนี้ถ้าทำได้ถือว่าสุดยอดครับ.