หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

จริยธรรมสร้างชาติ

Author by 5/08/14No Comments »

 เคาะสนิม180         คำขวัญงานฉลองชัย “ไทยนิวส์” สู่ปีที่ 45 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 มีวลีสั้น ๆ “จริยธรรมสร้างชาติ” จึงมีคนถามว่าหมายถึงอะไร และอย่างไร ?

คำตอบจากฝ่ายบริหาร คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ ผอ.และในฐานะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คือ ยุคใหม่ปฏิรูปเมืองไทย ต้องควบคู่กันไปทั้งคุณธรรม และจริยธรรม เลิกเสียทีกับการสนับสนุนให้โกงกินคอรัปชั่นในบ้านเมือง โดยเฉพาะ “สื่อ” ควรตระหนักถึงจริยธรรมให้มาก ดังที่คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเน้นย้ำตลอดมา…

ถ้าสื่อหรือใครก็ตามดำเนินกิจการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนด้วยจริยธรรมเต็มเปี่ยม ย่อมจะส่งผลดีต่อองค์กรนั้นๆ และต่อชาติบ้านเมืองอย่างแน่นอน และที่สำคัญจะสอนให้คนรุ่นใหม่รักชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าเดิม เพราะเห็นผลร้ายของการไร้จริยธรรมทำลายชาติในทุกเรื่อง

พลิกดู ผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ถูกต้องความหมาย จริยธรรม (Ethics) แยกออกเป็น จริย + ธรรม คำว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ ส่วนคำว่า ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี, หลักคำสอนของศาสนา,หลักปฏิบัติ เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกันเป็น “จริยธรรม” จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “หลักแห่งความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ”

จริยธรรม เป็นสิ่งที่ควรประพฤติ มีที่มาจากบทบัญญัติหรือคำสั่งสอนของศาสนา หรือใครก็ได้ที่เป็นผู้มีจริยธรรม และได้รับความเคารพนับถือมาแล้ว ลักษณะของผู้มีจริยธรรม ผู้มีจริยธรรมจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ       ดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มีความเพียรความพยายามประกอบความดี ละอายต่อการปฏิบัติชั่ว 2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา 3. เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท 4. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง และ 5. เป็นผู้ที่รัฐสามารถอาศัยเป็นแกนหรือฐานให้กับสังคม สำหรับการพัฒนาใด ๆ ได้

แนวทางการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมที่รัฐบาลกำหนด ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติจริยธรรมจึงถือว่ามีคุณภาพ มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นที่ต้องการขององค์การและสังคมทุกระดับ รัฐบาลเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของประชาชนต้องมีจริยธรรม และคุณธรรม จึงบรรจุคำว่า “จริยธรรม” ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8 ให้เน้นการพัฒนาจิตใจที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันด้วย…

          จริยธรรมทั้ง 5 ข้อ ถ้ามีในคนไทยโดยเฉพาะระดับบริหารทั้งหลาย รับประกันว่าสร้างชาติเจริญแน่นอนครับ.