หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ตั้งสังฆราช

Author by 21/01/16No Comments »

เคาะสนิม180                ในขณะที่ศาสนิกศาสนาอื่นกำลังรุกเข้ามา แต่พุทธศาสนิกชนคนไทยกำลังถกเถียงกันเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นความเห็นต่างกันว่าสมควรเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุด และมีวัตรปฏิบัติงดงามขึ้นเป็น อีกฝ่ายกลับมองว่าไม่ควรเสนอผู้มีมลทินด่างพร้อย…

ข้อกล่าวหา และจาบจ้วง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ในสังคมโซเซียลเน็ตเวิร์คนั้นรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และเชื่อว่าบ้างไม่ได้ศึกษาความเป็นมาให้ชัดเจน ก็คิดจินตนาการตามกันไป ทั้งกล่าวหาเรื่องรถโบราณที่ตั้งในพิพิธภัณฑ์ และการสนับสนุนวัดพระธรรมกาย ที่เจ้าพระคุณเป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับธัมมชโย

ถ้าแยกให้ออกละอคติได้ก็จะเห็นว่า กรณีรถโบราณไม่ใช่ปัญหา แต่กรณีธรรมกาย ก็ไม่มีหลักฐานว่าสมเด็จฯช่วงสนับสนุนอะไรออกนอกหน้า เพียงแต่พระองค์ท่านไม่ได้ชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับธรรมกาย และมหาเถรสมาคมก็ไม่ได้มีมติใดในการเอาผิดกับธรรมกายออกมา เว้นแต่พระลิจิตสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งก็เป็นส่วนตัวของพระธัมมชโย ไม่ได้เป็นเรื่องของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผมเคลือบแคลงแนวคำสอนบางประการของธรรมกาย แต่ก็เห็นความยิ่งใหญ่เป็นฐานของความเป็นเมืองพุทธที่ทั่วโลกยอมรับ ยังดีกว่าปล่อยละเลยให้ศาสนาอื่นมารุกราน และมาเสียใจกันภายหลัง ถ้าชั่งผลดีผลเสียเรื่องนี้โดยร่วมกันชำระสะสางกันต่อไปอย่างมีสติ (ถือว่ายังมีเวลา) ก็จะเป็นเรื่องดี

ส่วนการแต่งตั้งสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ควรจะฟังมติของมหาเถรสมาคม ไม่ควรไปจาบจ้วงระรานไปหมดทั้งองค์คณะ ยิ่งทำให้พระพุทธศาสนาแตกแยก นำไปสู่ความวุ่นวายในบ้านเมืองไม่จบสิ้น ขอให้ชาวพุทธตั้งสติให้ดีอย่าเชื่ออะไรง่าย ๆ ยึดหลักการที่ดีเอาไว้ให้มั่นคง

อย่างที่นายชยพล พงษ์สีดา รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามกรณีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 บอกไว้ การดำเนินการต่างๆนั้น คณะสงฆ์ยึดหลักตามพระธรรมวินัย กฎหมาย และจารีตประเพณี ซึ่งในการเสนอรายชื่อสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 ก็ดำเนินการตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกัน…

กรณีมีคนจาบจ้วงล่วงเกินเจ้าพระคุณสมเด็จฯช่วง ท่านบอกว่าไม่เป็นอะไร ไม่ต้องไปทำอะไรเขาหรอก เมตตาของพระคุณท่านค้ำจุนโลก ท่านเน้นให้คนไทยถือศีล 5 จะได้หลุดพ้นจากนรก ก็เป็นการชี้นำที่ถูกต้องครับ.