หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ต้องพึ่งต่างด้าว

Author by 24/09/14No Comments »

   เคาะสนิม180       ภาพที่เห็น “คนขายแรงงาน” ออกันเต็มถนนย่านอํษฎาธร ใจกลางเมืองเชียงใหม่ทุกเช้า บางวันเห็นจนถึงบ่ายและค่ำก็มี อาจขัดเคืองสายตาของคนไทยเจ้าของประเทศบ้าง ทำไมแรงงานต่างด้าวถึงมากอย่างนั้น และถ้าปล่อยให้ค้าแรงงานกลางถนนดังที่เห็นจะไม่หมิ่นเหม่คล้ายการค้ามนุษย์หรอกหรือ นอกจากนั้น จะไม่ทำให้การไหลบ่าของแรงงานเถื่อนเข้ามาไม่ขาดระยะใช่หรือไม่ ?

ทั้งหมดนั้นเป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในตัวของคนไทยเอง ในเมื่อเรามีตั้ง 66 ล้านคน อยู่ในวัยแรงงานร้อยละ 60-70 แต่ไม่อยากทำงานระดับล่าง ไม่เป็นลูกจ้าง และกรรมกร พูดภาษาชาวบ้านก็ว่า งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้กันแล้ว สมัยนี้จะขุดดินฝังเสาสักต้น ก็ต้องไปหลังตลาดคำเที่ยงจ้างแรงงานต่างด้าว ต่อไปจะกวาดบ้าน ก็คงต้องเอารถไปรับต่างด้าวมาทำงานพาร์ทไทม์เป็นแน่

เรื่องนี้มีข้อมูลที่เป็นไปตามหลักวิชาการของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแม่โจ้โพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร ใน 10 จังหวัด ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก คือ เชียงใหม่ ตาก นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง ภูเก็ต และสงขลา 178 ราย

ตามหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหาและความต้องการแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2557 สรุปผลการสำรวจ พบว่าสัญชาติของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า ร้อยละ 74.3 รองลงมาเป็นชาวลาว ร้อยละ 22.9 ชาวกัมพูชา ร้อยละ 20 และอื่นๆ ร้อยละ 6 เมื่อสอบถามถึงความจำเป็นของแรงงานต่างด้าวต่อกิจการภาคการเกษตรของไทย พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เห็นว่ามีความจำเป็น

เพราะปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการภาคการเกษตร อันดับ 1 ปัญหาขาดแคลนแรงงานคนไทย รองลงมาเป็นเรื่องลักษณะนิสัยแรงงานต่างด้าวที่มีความอดทน สู้งาน ค่าจ้างถูก ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำตามลำดับ ถามว่าในอนาคตจะทำอย่างไร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.4 เห็นว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น เพราะว่าคนไทยปัจจุบันมีการศึกษาสูงขึ้น ต่างหันไปทำงานที่มีค่าตอบแทนสูง และไม่ลำบาก มีเพียงร้อยละ 28.6 เห็นว่าจะมีความต้องการลดลง เพราะอาจมีการพัฒนา เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาช่วยในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

          อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเห็นว่า ต้องรีบแก้ไขปัญหานี้ พร้อมจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตร ให้แรงงานต่างด้าวทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดโดยเร็ว จะป้องกันปัญหาแรงงานเถื่อนได้ต่อไป.