หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ต้องพูดจากันมากขึ้น

Author by 26/11/14No Comments »

เคาะสนิม180            จากความกังวลของฝ่ายความมั่นคงว่ามีผู้ออกมาต่อต้านรัฐบาล โดยใช้สัญลักษณ์ และการโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น วันนี้มาฟัง พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดวันศุกร์ที่แล้ว ถึงจุดยืนในการรักษาความถูกต้อง และผลประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อจะร่วมกันก้าวผ่านกับดักของประเทศให้ได้ เป้าหมายจะนำประเทศก้าวไปข้างหน้า

พล.อ.ประยุทธ พูดถึงปัญหาข้อขัดข้องสำคัญ ๆ ที่รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ประสบ และประเมินแล้ว พบว่า การขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากนัก เนื่องจากอาจจะขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ ข้าราชการและหน่วยงานระดับผู้ปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับประชาชน ยังอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งในนโยบายเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถที่จะประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม หรืออาจจะมีการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจได้ชัดเจนไม่มากนัก

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า การทำงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ต้องไม่ขาดความประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน ทั้งแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ซึ่งอาจจะทำให้การวัดผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของประชาชนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรองรับได้ นี่คือมุมมองของรัฐบาลเห็นว่าทุกฝ่ายทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน

ส่วนนการขับเคลื่อนนโยบายใหม่ ๆ หรือการแก้ไขปัญหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นว่าต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้น ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดการต่อต้าน ไม่ให้ความร่วมมือ มีการปลุกปั่น อาจจะเกิดจากผู้มีอิทธิพล ผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ทั้งกลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่ยังคงมีอยู่ กลุ่มเหล่านี้อาจจะยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองว่า ทุกท่านก็เป็นคนไทยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวใด ๆ ต้องคำนึงถึงความสงบสุขของประเทศไทย และประชาชนไทยโดยรวม เราไม่เคยมีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ขอวิงวอนให้ท่านทำหน้าที่ของท่านได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาหลักความสมดุล ระหว่างเรื่องของท่าน ของสากลโลก กับการสร้างความก้าวหน้า ความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในอนาคตด้วย…

พูดถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชน และสื่อสารมวลชน นายกฯยอมรับ ขณะนี้ยังขับเคลื่อนร่วมมือกันยังไม่ได้เต็มที่ดี อาจจะต้องมีการพูดคุยปรับทัศนคติที่มีต่อกัน หันหน้ากัน พูดคุยกันทุกช่องทาง ส่งเสริมกันบ้างในสิ่งที่ดี ๆ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่างเหล่านั้น ตามช่องทางที่มีอยู่ ที่เหมาะที่ควร เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง

ท่านบอกว่า ถ้าหากว่าเราสร้างเงื่อนไขกันต่อไป หรือแสดงความขัดแย้งกันต่อไป ก็จะเกิดประเด็นความขัดแย้งใหม่ และขยายแผลเก่าในสังคม ซึ่งมีอยู่มากมายในปัจจุบัน จนรัฐบาลก็ไม่สามารถจะแก้ไขหรือดำเนินงานอะไรได้เลย