หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ทำใจให้ผ่องใส

Author by 11/07/14No Comments »

เคาะสนิม180          คติคนเมืองเหนือ เมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ มักจะสอนลูกหลานให้ปฏิบัติตัวตามแบบอย่างที่ดี เช่น วันเถลิงศกมหาสงกรานต์ต้องปัดกวาดบ้าน สระเกล้าดำหัว ทำร่างกายให้สะอาดรับกับวันปีใหม่ ถึงวันเน่าห้ามไม่ให้พูดจาชวนทะเลาะส่อเสียดหรือหมั่นไส้กัน วันวิสาขบูชา มาฆบูชา และอาสาฬหบูชาก็เช่นเดียวกัน ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส 

วันนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และพรุ่งนี้วันเข้าพรรษา ของชาวพุทธ เพราะอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (เดือน 10 เหนือ) เป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งพุทธกาลล่วงมาแล้ว 2557 ปี เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหลักธรรมใหญ่ที่ทรงตรัสรู้เป็นปฐมกาล เพื่อให้ผู้จะเข้ามาสู่พระศาสนาของพระองค์ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะก่อน

ดังนั้นบูรพาจารย์ทั้งหลาย ท่านจึงสอนไว้ว่าวันสำคัญยิ่งนี้ควรถวายพุทธบูชา 3 ประการ คือ 1. ละเว้นการทำความชั่วทุกอย่าง 2. มุ่งทำแต่ความดี ตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด 3. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เมื่อกระทำได้ทั้งสามประการนี้แล้ว จะทำให้ชีวิตสดใส น้อมนำเข้าหาธรรม และมีความสุข…

ส่วนพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาท จะอธิษฐานว่าจะพำนักอยู่ประจำ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ซึ่งในภาคเหนือพุทธศาสนิกชนนิยมนุ่งขาวห่มขาว ไปถือศีล ทำวัตรสวดมนต์อยู่ในวัดอย่างพร้อมเพรียงทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระ ถือเป็นความงดงามทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน แม้ความเจริญด้านวัตถุจะเข้ามาครอบงำอยู่ไม่น้อย แต่การถือศีล นอนวัดก็ยังมีอยู่ทั่วไป

ที่เชียงใหม่ยังมีกิจกรรมสำคัญอีกเรื่องที่ควรหาโอกาสไปร่วม คือ การจัดขบวนรถด่วนธรรมะของพุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม และกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดฯ โดยจัดตามคิวไปวัดต่าง ๆ เพื่อรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมทำบุญด้วยปัจจัยตามอัธยาศัย แต่ละปีมีวัดที่ขอเป็นเจ้าภาพมากเกินจำนวนวันพระ จึงต้องรอปีต่อไปเรื่อย ๆ

          วันนี้ และพรุ่งนี้ ทางราชการขอความร่วมมือสถานบริการหยุดกิจการรวม 2 วัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยสาธุชนทั่วไปก็ควรงดเว้นการทำบาปทั้งปวง มุ่งสร้างสรรค์ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์ และพาครอบครัวไปทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัว ซึ่งชาวพุทธถือว่าการทำบุญคือการทำความดีปฏิบัติดี ใครทำก็คนนั้นได้ สาธุครับ.