หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

บูชาพระคุณแม่

Author by 7/08/14No Comments »

 เคาะสนิม180           เข้าสู่เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มี “วันแม่แห่งชาติ” และวันสำคัญของชาติ คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่เริ่มมีกิจกรรมเพื่อวันแม่อย่างคึกคัก ทั้งการทำประโยชน์ต่อสังคมด้วยการปลูกต้นไม้ บริจาคโลหิต และร่วมกันถวายราชสดุดี เป็นต้น

มีโอกาสไปร่วมงาน “เทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา มหาราชินี” จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระพรรษา โดยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์ภาคเหนือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งมีหลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานศูนย์

งานนี้เป็นการรวมพลเยาวชนครั้งใหญ่ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ก็ว่าได้ เพราะมีนักเรียนจาก 23 โรงเรียนในเชียงใหม่ รวมทั้งโรงเรียนพระภิกษุสามเณร มีผู้เข้าร่วมงานเป็นนักเรียน 1,500 คน และพระภิกษุสามเณร 1,000 รูป เริ่มจากการเปิดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน การจัดแสดงโยธวาทิต-นิทรรศการของยุพราชวิทยาลัย ต่อด้วยการแสดงชุดเทิดพระเกียรติของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหอพระ และปิดท้ายจากศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นชุดชนเผ่า

ก่อนจะเข้าสู่พิธีการ เป็นการรำถวายพระพรด้วยชุดนางฟ้าจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จากนั้นผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นำกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมข้าราชการ นักเรียน ผู้เข้าร่วมงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์…

พระเทพวรสิทธาจารย์ ให้โอวาทว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่โครงการที่ดำเนินการอบรมเยาวชนในเขตปกครองให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนได้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและเหมาะสม ตระหนักและสำนึกรักในความเป็นชาติไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งพระพุทธศาสนา

โดยเฉพาะเป็นผู้ห่างไกลจากอบายมุข และความเสื่อมทั้งปวง มีความรักความสามัคคี มีวินัย เป็นคนดีที่มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต ที่สำคัญต้องรู้จักพระคุณของแม่ จะทำให้เป็นคนดีมีคุณธรรม นำมาซึ่งความเจริญและมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สืบต่อไป…

กิจกรรมตามโครงการนี้จัดขึ้นทุกปีก่อนวันแม่แห่งชาติ โดยการอุปถัมภ์ของหลวงพ่อ เพื่อหวังให้เยาวชนได้รับการหล่อหลอมในสิ่งดีงามตั้งแต่ต้น สาธุครับ.