หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ปัญหาเรื่องเคมี-ปุ๋ย

Author by 18/12/14No Comments »

   Chemical-fertilizer       นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก จะเกิดขึ้นไม่ได้ ตราบใดที่ความชัดเจนในเรื่องการนำเข้า และการใช้ยาเคมีในการอารักขาพืชยังควบคุมไม่ได้ และการใช้ปุ๋ยเร่งพืชอยากหลากหลาย จนเกิดการปนเปื้อนในพืช จนถึงสัตว์ และมาสู่คน ดังเป็นที่รู้กันดี ยิ่งคนไทยเร่งผลิต เร่งขาย มุ่งผลกำไรมากกว่าอื่นใด ผลผลิตที่ออกมาจึงไม่อาจรับรองความปลอดภัยได้ ขณะเดียวกันก็มีประเด็นว่ายาเคมี และปุ๋ยทั้งหลายมีการขายแพงกว่าที่ทางราชการกำหนดหรือไม่ ?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายไพโรจน์ กุลละวนิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัด นำคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืช ตามนโยบายเร่งด่วนในการเช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการปรับลดราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าว ซึ่งมีปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ

ก่อนหน้านี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชถือปฏิบัติไป เมื่อ 7 กรกฎาคม 2557 จึงมีการออกตรวจแนะนำในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้จัดทำแผนการออกตรวจให้แล้วเสร็จทั่วประเทศในเดือนธันวาคม 2557 เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว เข้าสู่ฤดูกาลผลิตข้าวนาปรังของชาวนา

ตามข่าวว่า คณะได้ออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชใน 3 อำเภอคือ อำเภอสันทราย 3 แห่ง อำเภอดอยสะเก็ด 2 แห่ง และอำเภอแม่ริม 1 แห่ง พบว่า ร้านค้าและผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกัน-กำจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ติดป้ายแจ้งราคาขายให้เกษตรกรทราบ และขายต่ำกว่าราคาที่ประกาศแนะนำไว้ทุกร้าน จึงไม่มีปัญหาว่านำมาจำหน่ายในราคาสูง และเรื่องปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงปลอม

คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำกักเก็บของแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำน้อย ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ทางสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือชาวนาและเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังและพืชที่ใช้น้ำปริมาณมาก และหากเกษตรกรไม่ปฏิบัติตาม จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงทำให้ราคาปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูยังอยู่ในเกณฑ์ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศราคาแนะนำไปแล้ว…

          เกษตรกรถูกสอนให้เร่งพืชออกดอกออกผล จนต้องพึ่งปุ๋ยพึ่งยาเคมี และกลายเป็นต้นทุนสูงมาก แม้รัฐจะอุดหนุนแทรกแซงสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น พ่อค้าก็ปรับราคาปัจจัยผลิตที่ว่าตามมาติด นี่ก็เป็นประเด็นให้ คสช.คิดหนักจะแก้ไขอย่างไร ขนาดยังก้าวไปไม่ถึงบันไดขั้นต้นพืชผักอินทรีย์ ครัวไทยสู่ครัวโลกก็เหนื่อยกันแล้วครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์