หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ปั้น นศ.สู่นักธุรกิจ

Author by 2/06/14No Comments »

เคาะสนิม180          การศึกษาในต่างประเทศ นิยมเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติแต่ละสาขามาบรรยายพิเศษ หรือแม้แต่มาเป็นอาจารย์พิเศษก็มี ขณะที่บ้านเราที่ถือว่าการศึกษาจากอาจารย์ประจำชั้นหรือภาควิชากับยึดเอาตำราเป็นสรณะ ถือว่าประหยัด และสะดวกที่สุด จึงทำให้ผลวิจัยออกมาคุณภาพเป็นอันดับ 8 ในประเทศอาเซียน…

          วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน เห็นข่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดึง CEO ชั้นนำของไทยมาปั้นนักศึกษาแม่โจ้สู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เป็นโครงการแม่โจ้ 80 ปี 80 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่  1-20 มิถุนายน 2557 เตรียมนักศึกษาแม่โจ้ให้เป็น 80 นักธุรกิจที่พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพอย่างแท้จริงที่เข้าท่ามาก 

          ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมคณะการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บอกว่า มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตร ให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้นักศึกษามีความรู้ทางธุรกิจที่ไม่มีอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

          โครงการนี้ ได้เชิญ CEO ชั้นนำของเมืองไทยหลายท่าน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อาทิ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ (บ.ตนานุวัฒน์) ดร.องอาจ กิตติคุณชัย (บ.ซันสวีท) ดร.กษิต พิสิฐกุล (บ.เคนเบอร์) คุณวรวัจน์ ตันตรานนท์ (ช้อยส์มินิสโตร์ 7 Eleven ภาคเหนือ) คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒ-นกุล (เชียงใหม่วนัสนันท์) คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ (นิธิฟูดส์) คุณ Nati Sang (Silicon Valley) จึงคาดหวังว่าจะปั้นให้นักศึกษาแม่โจ้ เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้

          การอบรมจัดระหว่าง 1-20 มิถุนายน 2557 ซึ่งนักศึกษารุ่นนี้ 80 คนจะได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งรูปแบบการบรรยายและการศึกษาดูงาน มีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ วิถีของผู้ประกอบการ, การมองหาโอกาสธุรกิจ, คิดรูปแบบธุรกิจอย่างมีนวัตกรรม, การสร้างแผนกลยุทธ์, การตลาด,การผลิต การขาย และการส่งออก, การบริการและการค้าปลีก, การเงินและการลงทุน, การสร้างทีมงานและงานบุคคล, ข้อผิดพลาดและบทเรียนของผู้ประกอบการ  นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด และบริษัท ซันสวีท จำกัดด้วย

          เปิดโครงการไปเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน  ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ ได้รับเกียรติจาก ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.แม่โจ้ เป็นประธานเปิดงานที่ห้องแคทรียาควีนสิริกิติ์   ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์แม่โจ้ครับ.