หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

พรจากพระ

Author by 6/01/16No Comments »

     เคาะสนิม180     ย่างเข้าปีใหม่ 2559 มาได้หลายวัน มีโอกาสไปกราบพระหลายวัดแล้ว วันนี้ถือโอกาสขอนำพรปีใหม่ของพระมหาเถระผู้ใหญ่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่อำนวยพรปีใหม่ ให้ประชาชนตั้งใจรักษาศีล 5 เพื่อให้เกิดความสุขตลอดปี 2559มาบอกกล่าว

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อำนวยพรปีใหม่ ความว่า “ขอเจริญพรพี่น้องชาวไทยทุกท่าน บัดนี้ ถึงวารดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2559 เป็นที่ยินดี ชื่นใจของประชาชนคนทั้งหลายทั่วไป ที่ได้ดำเนินชีวิตมาโดยสวัสดีอีกปีหนึ่ง

สิ่งที่บุคคลปรารถนา ประสงค์จะได้ในโลกนี้ 3 ประการ คือ 1.มีอายุยืน 2.มีทรัพย์สมบัติมาก และ 3.มีปัญญาเฉียบแหลม

ดังนั้น ขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจรักษาศีล 5 แล้วจะได้สิ่ง 3 ประการนี้สมปรารถนา สมดังพระบาลีในขุททกนิกาย อปทาน ที่ว่า ปญจ สีลานิ โคเปตฺวา ตโย เหตู ลภามิหํ ทีฆายุโก มหาโภโต ติกฺชปญฺโญภวามิหํ แปลว่า ข้าพเจ้ารักษาศีล 5 แล้วด้วยเหตุ คือ อานิสงส์ 3 ประการ คือ 1.เป็นผู้มีอายุยืน 2.เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมาก 3.เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนวยอวยพร โดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลผลบุญที่ได้กระทำไว้ และอำนาจแห่งศีล 5 นี้ จงมาคุ้มครองปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลาย ประสบสิ่งที่พึงปรารถนา พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ ตลอดปี 2559 และตลอดไปเทอญฯ”

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รณรงค์เรื่องการรักษาศีล 5 ให้พุทธศาสนิกชนคนไทยได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2557 ถือเป็นโครงการ/กิจกรรมใหญ่ ให้เจ้าคณะภาค จังหวัด อำเภอตำบล อปต.หรือหน่วยอบรมประชาชนตำบลทุกแห่งนำประชาชนเข้าหาศีลธรรม อย่างน้อยที่สุดให้รักษาศีล 5 ข้อไว้ให้มั่นคง จะนำมาซึ่งความสงบสุขสามัคคี และบ้านเมืองจะเจริญมั่นคงก้าวหน้ายิ่งขึ้น

โครงการรณรงค์ส่งเสริมรักษาศีล 5 ดูเหมือนจะเน้นหนักปีละเพียง 3 เดือนในห้วงเข้าพรรษาเท่านั้น แต่พอออกพรรษาแล้วก็ละเลยล้มเลิกหรือไม่ค่อยเคร่งครัดกันสักเท่าไร เรื่องนี้ยังไม่ค่อยพูดถึงกัน หรือจะเป็นเพราะพระเกรงใจชาวบ้านไม่อยากกระตุ้นเตือนกันทั้งปีหรือเหตุใดก็สุดจะคาดเดา

พรปีใหม่ของพระเดชพระคุณ ถ้ารักษาศีล 5 ครบถ้วนแล้วจะได้ทั้งอายุยืน มั่งมีเงินทอง และสติปัญญาดีอีกด้วยครับ.