หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

พระมหาเถระเหนือ

Author by 9/11/14No Comments »

    เคาะสนิม180      พระมหาเถระ หมายถึงพระผู้ทรงสมณศักดิ์ ชั้นเทพ ชั้นธรรม และชั้นพรหม ซึ่งภาคเหนือมีอยู่เพียงไม่กี่รูป สูงสุดชั้นพรหมหรือหิรัญบัฏ มีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดศรีโคมคำ .พะเยา รูปเดียว รองลงมาเป็นชั้นธรรม คือ พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ส่วนชั้นเทพ พอจะมีทุกจังหวัด และเชียงใหม่มีถึง 5 รูป ซึ่งล้วนมีวัตรปฏิบัติงดงาม เป็นที่พึ่งของศรัทธาประชาชนมายาวนาน

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมทุกปี ในหลวงได้พระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ และผ้าไตรแก่พระมหาเถระ และพระเถระ อันเป็นการบำรุงอุปัฏฐากพระพุทธศาสนาและพระภิกษุสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาถ-เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ระดับพระราชาคณะหรือเจ้าคุณเร็วหน่อย รวมทั้งฝ่ายมหานิกาย และธรรมยุต 85 รูป

ระดับสูงสุด พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสราม กทม. เป็นพระมหาโพธิวงศาจารย์ พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร กทม.เป็นพระพรหมกวี พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม เป็นพระพรหมเวที พระธรรมคุณาภรณ์ วัดปทุมคงคง กทม. (รองเจ้าคณะภาค 7) เป็นพระพรหมเสนาบดี ฯลฯ

          ในภาคเหนือที่ได้รับสถาปนาขึ้นชั้นธรรม คือ พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวรรณสิริ ..7) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 7 (รูปที่สอง) ได้ราชทินนามใหม่ว่า พระธรรมเสนาบดี นับเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมรูปที่สองของภาคเหนือ เป็นที่มุทิตานุโมทนาของบรรดาศิษยานุศิษย์ และศรัทธาประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

เพราะหลวงพ่อท่านเป็นทั้งพระนักพัฒนา ฟื้นฟูวัดมากมาย ส่งเสริมการศึกษาธรรมะบาลีแก่พระเณรไม่หยุดยั้ง และยังเมตตาเผื่อแผ่ไปถึงเยาวชนทั่วไป มีโรงเรียนในเครือข่ายรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ทั่วภาคเหนือ ด้านการปฏิบัติ ท่านมีสำนักวิปัสสนาบนวัดดอยสุเทพ ที่ไม่เพียงแต่สอนคนไทยเท่านั้น ยังเปิดสอนนานาชาติ และนำปฏิบัติอย่างจริงจังอีกด้วย…

สำหรับพระเถระอื่น ๆ ในภาคเหนือที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ครั้งนี้ มีพระราชปริยัติโยดม วัดจองคำ ลำปาง รูปนี้ส่งเสริมพระเณรเป็นมหาเปรียญมากมาย ได้เป็นพระเทพปริยัติมงคล พระศรีสิทธิเมธี วัดสวนดอก พระอารามหลวง เชียงใหม่ ป.ธ.9 เป็นพระราชรัชมุนี และพระครูวิมลกิตติสุนทร วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่เป็นพระโกศัยเจติยารักษ์ พระครูสิริธรรมภาณี วัดมิ่งเมือง น่านเป็นพระสุนทรมุนี ขอร่วมมุทิตาสักการะด้วยความเคารพ.