หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

มรดกโลกวัฒนธรรม

Author by 21/07/15No Comments »

  3b319e0092        คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่าตามที่ มช.และหลายหน่วยงาน ทั้งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO – SPAFA) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอโครงการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่กระบวนการพิจารณามรดกโลกเข้าสู่การพิจารณาบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) นั้น

มีข่าวดีจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และคณะรัฐมนตรีว่าบัดนี้ศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้บรรจุบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ไว้ในการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมได้ที่เว็บไซต์ขององค์การยูเนสโก http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6003/

ขอยกเครดิตให้กับคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ และผู้เกี่ยวข้อง ที่ผลักดันเรื่องนี้ ถึงจะไม่บรรลุเป้าหมายขั้นให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกเสียทีเดียว แต่ก็เตรียมการไว้พร้อมข้อมูล ที่เหลืออยู่ที่จังหวัด เทศบาล และชาวเชียงใหม่ จะเชิดชู ฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ ผลักดัน ตลอดจนการทำให้วัฒนธรรมของเชียงใหม่โดดเด่นสามารถสัมผัสจับต้องได้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าต่อไปมีโอกาสสูงมาก

อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์บอกว่า เมืองเชียงใหม่เสนอชื่อเป็นแบบกลุ่ม(Serial Nomination) ประกอบด้วย 6 พื้นที่กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2 อนุสรณ์สถาน สถานที่ และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 อนุสรณ์สถาน และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นอกปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่ 4 อนุสรณ์สถาน และพื้นที่สำคัญในกำแพงเมืองชั้นใน กลุ่มที่ 5 อนุสรณ์สถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นอกปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่ และกลุ่มที่ 6 อนุสรณ์สถานและสถานที่ในยุคสมัยใหม่ สถานที่กลุ่มนี้แสดงให้เห็นกิจกรรมสำคัญของผู้คนในยุคใหม่

          ตามขั้นตอน คณะกรรมการจะเสนอเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (Nomination Dossier) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ไปสู่การพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การเสนอขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก พร้อมกับศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ (Criteria) และข้อกำหนดคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value: OUV) ความครบถ้วนสมบรูณ์ (Integrity) และความเป็นของแท้ดั้งเดิม (Authenticity)ความเป็นตัวแทน ความสมดุล และความน่าเชื่อถือของแหล่งมรดกโลก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานและเอกสารประกอบ

จากนี้ไปใครจะทำอะไรกับเมืองเก่า ต้องคิดให้ถี่ถ้วน การอนุญาตสร้างใดๆ การให้ปักป้ายโฆษณาเกะกะรกตาต้องย้ายออก มิเช่นนั้นจะชวดเมืองมรดกโลก กลายเป็นเมืองมรดกของใครก็ไม่รู้นะครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์