หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

มุทิตาผู้ทรงคุณวุฒิ

Author by 26/01/16No Comments »

เคาะสนิม180                วันนี้ 25 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเวลา     ประมาณ 08.30 น. และภาคบ่ายเวลาประมาณ 13.00 น.

ศ.คลินิก น.พ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช.เผยว่า ปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 7,232 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คือ ปริญญาเอก 188 คน ปริญญาโท 1,599 คน ระดับปริญญาตรี 5445 คน ที่สำคัญวันนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ และแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณจะเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และตำแหน่งทางวิชาการด้วย

ก่อนหน้านี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน และอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 2 ราย ดังนี้ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์สิรินฺธโร) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา น.ส.กรองทอง  ชุติมา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายซวง  ชัยสุโรจน์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.นายสัตวแพทย์เทอด เทศประทีป ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.พ.ธีระศิริสันธนะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์ ศ.กิตติคุณ น.พ.ประสิทธิ์  ฟูตระกูล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ศ.เกียรติคุณสุรพล  ดำริห์กุลปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม นายอนันต์  ลี้ตระกูล ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการความรู้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คือ ศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และศ.ดร.นงนุช วณิตย์ธนาคม สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น ผมรู้จักเคารพนับถืออยู่หลายท่าน แต่ที่เป็นพระอาจารย์โดยตรง เปรียบเสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ผมเป็นเด็กวัด คือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร พระเดชพระคุณอายุ 96 ปีเมื่อ 7 มกราคมผ่านมา มีผลงานการอบรมสั่งสอนศิษย์มากมายมหาศาล สร้างวัดในแคนาดา 6 แห่ง อเมริกา และอื่นๆอีกหลายแห่ง เป็นประธานอำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพด้วยหลักสูตรสอนสมาธิมีศิษย์นับแสนคนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จึงขอน้อมจิตถวายมุทิตาสักการะมา ณ โอกาสนี้.