หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

รถด่วนธรรมสัญจร

Author by 11/08/14No Comments »

เคาะสนิม180      พ่อครูสมบูรณ์ กันทะปา ที่ปรึกษาพุทธสมาคมเชียงใหม่ และอาจารย์มานิตย์ ขันธสีมา นายกพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ เชิญชวนไปร่วมรถด่วนขบวนพิเศษธรรมสัญจรกับพุทธสมาคม ยุวพุทธิกะ กลุ่มหนุ่มสาว และศรัทธาหัววัดต่าง ๆ ในค่ำวันอาทิตย์ 10 สิงหาคมหรือคนเมืองเหนือลานนาเรียกว่า “เดือนสิบเอ็ดเป็ง” ที่วัดโสภณารามแม่ริม

          ปีหนึ่งองค์กรชาวพุทธจัดขบวนรถด่วนธรรมสัญจรในห้วงเข้าพรรษาเพียง 12-13 ครั้งเท่านั้น มีโอกาสได้ไปรับศีล ฟังเทศน์ ทำกิจกรรมร้องเพลงธรรมะสักครั้งถือว่ามีบุญ ผมจึงบอกเชิญชวนเพื่อน ๆ ไปหลายราย เพราะงานนี้นอกจากธรรมสัญจรแล้ว ยังเข้าสู่โหมดของการรณรงค์ให้มีหมู่บ้านตำบลอำเภอรักษาศีล 5 อย่างเข้มข้น เป็นการคืนความสุขแก่ประชาชนโดยประชาชนแท้จริง เพราะการปฏิบัติธรรมถือว่าคนปฏิบัติได้อานิสงส์

          คุณขนิษฐา ศรีรัตน์ อดีต ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 เชียงใหม่ ซึ่งไปร่วมรถด่วนกับพ่อครูสมบูรณ์ กันทะปาหลายนัดมาแล้ว เล่าว่า จัดกิจกรรมเทศนาธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติกันมาร่วม 50 ปีแล้ว และวันนี้ ยังปฏิบัติภารกิจนี้อย่างคงเส้นคงวา ถ้าจะเรียกว่าคนเชียงใหม่รักษาศีล 5 ในวันพระเท่านั้นคงไม่ถูกต้อง เพราะทุกคนยังฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมกันด้วย

          พ่อครูสมบูรณ์ กันทะปา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนมายาวนานร่วมกับแม่ครูบัวชม กันทะปา คู่ชีวิตที่เพิ่งถึงแก่กรรมเมื่อปี 2553 เป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ชาวเชียงใหม่นุ่งขาวห่มขาวเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกาย และใจ ไปวัดในวันพระ หากไปไม่ได้ทั้งปีก็ขอให้ไปในห้วงเข้าพรรษา หลังจากนั้นท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมนิเทศก์ (พระมหากมล โชติกมันโต) เจ้าอาวาสวัดสันป่าข่อย ก็สนับสนุนพุทธสมาคม ยุวพุทธิกะ และกลุ่มหนุ่มสาวจัดโครงการธรรมสัญจร โดยพระคุณท่านบอกจะเป็นคนขับรถด่วนเอง..

          โครงการขบวนรถด่วนธรรมะ และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม-คุณธรรม หมุนเวียนตามวัดต่าง ๆ ในเทศกาลเข้าพรรษา กลายเป็นประเพณีปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน มีวัดต่าง ๆ ลงชื่อรอคิวเป็นเจ้าภาพข้ามปี คณะกรรมการต้องลงมติ จะเลือกวัดใด ใกล้ไกล เดินทางลำบากหรือไม่ว่ากันละเอียด และวัดใดได้จัดแล้วปีต่อไปห้ามซ้ำ นอกจากจัดธรรมสัญจรแล้ว ในหนึ่งวันพระท้าย ๆก่อนออกพรรษา มีกิจกรรม “วันกตัญญู” ต่อบูรพกษัตริย์ เจ้านาย พระสงฆ์ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อนครเชียงใหม่อีกด้วย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 กันยายนที่พุทธสถานเชียงใหม่

          นี่เอง ทำให้คนเชียงใหม่ยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นพุทธมามกะปฏิบัติตัวเป็นคนดี ทั้งมีความกตัญญูกตเวทิตา  เป็นศรีเชียงใหม่ ร่วมกันสรรสร้างคุณประโยชน์ต่อคน และแผ่นดิน ต้องชื่นชมพ่อครูสมบูรณ์ กันทะปา จริง ๆ ครับ.