หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ลงทะเบียนศีล 5

Author by 3/09/15No Comments »

เคาะสนิม180          เร็วๆ นี้ผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประชุมร่วมกับพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5″ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน 5,914 หน่วยทั่วประเทศ

นโยบายกำหนดให้เดินหน้า8 หัวเรื่อง คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนพรรษา งานนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ร่วมขับเคลื่อนทุกตำบลหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 4 ปี (ปี 2557-2560)

งานนี้ เป็นธรรมดาที่จะบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนเต็มที่ และเชิญชวนคนตั้งมั่นศีล 5ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล5″ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ  คือ 1. คนที่มีความตั้งใจจริงที่จะรักษาศีล 5 และมีพันธสัญญาทางใจที่จะพัฒนาการรักษาศีลให้ได้เคร่งครัดต่อไป 2. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่วัด สถานศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หน่วย อบต. และที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ หรือสำนักงานกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดปากน้ำ กทม. หรือดาวน์โหลดใบสมัคร/ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.sila5.com

ผมเคยเขียนถึงโครงการลงทะเบียนรักษาศีล 5 ของเชียงใหม่เป็นอันดับที่ 6 จากทั่วประเทศ แพ้จังหวัดเล็ก อย่างลพบุรีลงทะเบียนครึ่งล้าน ต่อมามีการประชุมและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนกระตุ้นการลงทะเบียนให้มากขึ้น ปรากฏคนไม่หวังดีไปเขียนในไลน์ และเฟสบุ๊กว่าโครงการลงทะเบียนรักษาศีล 5 เพื่อจะสนับสนุนวัดพระธรรมกาย ทำความสับสนต่อสังคมมาก

โครงการนี้ชัดเจนลงทะเบียนเรื่องอะไรระบุแจ่มแจ้ง ไม่เข้าใจทำไมจึงมีขบวนการชักคนให้หลงทางหรือหลงกลนำเรื่องอคติมาปนกับเรื่องศีล 5ลงทะเบียนเถอะครับรักษาศีล 5 เป็นเรื่องดี ส่วนเรื่องธรรมกายไม่เกี่ยว แต่ถ้าคนธรรมกายมาลงทะเบียนด้วยก็ดีครับ!!