หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ลดปัญหาไฟป่า

Author by 4/05/15No Comments »

  ไฟป่า        ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ยังต้องพูดกันต่อ เพื่อให้มีการแก้หรือลดปัญหาในปีหน้า เรื่องหนึ่งที่เป็นข้อสังเกต คือ การรับรู้ และร่วมมือของชาวบ้านในชนบทจากการฟังสถานีวิทยุหลัก มีผลทำให้เกิดไฟป่าลดลงได้จริง เช่น ท้องที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ ที่ฟังสถานีวิทยุ สวท.ฝาง ซึ่งรณรงค์เรื่องไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

จากรายงานของนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง พบว่าปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 3 อำเภอทั้งฝาง แม่อาย และไชยปราการ ในช่วงของระยะ 60 วันการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (15 กุมภาพันธ์-15 เมษายน 2558) ในพื้นที่อุทยานฯเกิดจุด Hotspot ขึ้น 19 ครั้ง เทียบกับปีที่ผ่านมาพบ 29 ครั้ง ถือว่าลดลง เนื่องจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้ร่วมมือกันในการรณรงค์ รวมถึงมีการฝึกฝนทักษะในการควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลาม และการออกลาดตระเวนป้องกันปัญหาไฟป่าอย่างเข้มแข็งร่วมกัน

สาเหตุของปัญหาไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เกิดจากมีผู้ลักลอบจุดไฟของชาวไทยภูเขาที่มักหาของป่าในการประกอบอาชีพ รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรได้ทำแนวกันไฟลามเข้าพื้นที่ตนเอง แต่ไม่ได้ทำแนวกันเข้ามายังพื้นที่ป่า จึงตักเตือนและทำการชิงเผาด้วยวิธีการที่ถูกต้องและมีเจ้าหน้าที่ควบคุม

ส่วนนายสิทธิ วงศ์ม่าน ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง ที่ร่วมด้วยหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เกษตรอำเภอฝาง ประชุมประเมินศักยภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษการเผาในพื้นที่โล่งในระดับจังหวัด มีนายสาธิต กุหลาบทอง ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปปัญหาหมอกควันและไฟป่าของพื้นที่อำเภอฝางในปี 2558 พบว่าจุด Hotspot ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา การเกิดจุด Hotspot ในพื้นที่อนุรักษ์มี 19 ครั้ง ปีที่แล้ว 30 ครั้ง พื้นที่ป่าสงวนมีจำนวน 12 ครั้ง ปีที่ผ่านมา 23 ครั้ง และพื้นที่ทางการเกษตรในปีนี้พบเพียง 9 ครั้ง…

ขณะเดียวกันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมตรีก็บอกว่าปีนี้ มีความร่วมมือจาก 83 ชุมชนทั้ง 4 แขวงเป็นอย่างดี ทำให้ไม่มีการเผาขยะและวัชพืชรุนแรงเหมือนปีก่อนๆ ดูเหมือนจะมีรายเดียวที่หลังวัดเมืองสาตรน้อย ทั้งนี้เพราะมีการรณรงค์ป่าวประกาศทางเสียงตามสาย และในพื้นที่มีการออกข่าวทางสถานีวิทยุหลักโดยเฉพาะของ สวท.เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

น่าสังเกตพื้นที่ไฟป่ายังมีมาก ทั้งอมก๋อย ดอยเต่า สะเมิง เชียงดาว เวียงแหง และอื่น ที่ฟังวิทยุหลักไม่ได้ชัดเจนมักมีการเผามากมาย จึงขอเสนอให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และกรมประชาสัมพันธ์ขยายสถานีทวนสัญญาณให้คนในชนบทสามารถรับฟังวิทยุหลักให้มากที่สุด จะสามารถสื่อสารให้คนชายป่าลดการเผาลงอีกทางหนึ่งครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์