หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

วันครูโลก

Author by 5/10/14No Comments »

   เคาะสนิม180             ในฐานะที่ทุกท่านมี “ครู” วันนี้มีงานวันครูโลกที่เชียงใหม่ โดยคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันครูโลก ปี 2557 ร่วมกับเครือข่าย และองค์การต่างๆ จึงนำเรื่องราวมาบอกกล่าว…

ผศ.อรพินธ์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี ม.ราชภัฏญเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในโอกาสวันครูโลก 5 ตุลาคมนี้ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะครุศาสตร์ร่วมกับคุรุสภา องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (ยูเนสโก) องค์การรัฐมนตรีการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาฯ สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น / ม.ทักษิณ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ / ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมจัดงานวันครูโลก 2557

วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพครูในประเทศไทย และในประเทศกลุ่มอาเซียน พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ตามเจตนารมณ์การกำหนดให้มีวันครูโลก

ทางด้าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีราชภัฏเชียงใหม่ ออกข่าววันต่อมาว่า ในงานจะมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคุรุสภา พร้อมพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”   เป็นการส่งเสริมให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักหน้าที่สำคัญของครู…

แน่นอนพูดถึงครูก็ต้องมีเรื่องหนักๆ ตามถนัด ในงานมีการประชุมวิชาการ วิทยากรรับเชิญ อาทิ ดร. สุชิน เพ็ชรักษ์ ผอ.โครงการประภาคารปัญญา ในหัวข้อ “แนวคิดการประยุกต์ใช้ Constructionism ในการจัดการเรียนรู้” ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช.หัวข้อ “การใช้เครื่องมือ (Tool) ในการสร้างองค์ความรู้” การนำเสนอ วิจัยของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน นิทรรศการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล ศ.สาโรช บัวศรี ศ.ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วันครูโลก ฯลฯ

งานนี้ เชิญชวนครู อาจารย์ นักการศึกษา นักวิชาการ      ตัวแทนสถาบันการศึกษา ตลอดถึงผู้สนใจเข้าร่วมงาน วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุม        เอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ครับ.