หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

วันอนุรักษ์มรดกไทย

Author by 2/04/15No Comments »

เคาะสนิม180          ประเทศไทยมีวันสำคัญที่กำหนดไว้ในปฏิทินกระจายเกือบทุกเดือน สำหรับเดือนนี้นอกจากวันที่ 6 เมษายนเป็นวันที่ระลึกวันจักรีแล้ว วันที่ 2 เมษายนเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่หวังจะให้คนไทยรัก ภูมิใจ และหวงแหนมรดกของชาติ โดยมติ ครม.เมื่อปี 2528 รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย

เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น”วันอนุรักษ์มรดกไทย” ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรีไทยและพุทธศาสนา รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์ และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน

ในเว็บไซต์ www.culture.go.th คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยให้ความหมายมรดกไทยว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งได้แก่โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ตลอดจนถึงการดำเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่างๆอันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการทูลเกล้าฯถวายพระสมัญญาเมื่อ พ.ศ.2531 ว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 วันศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้ทูลเกล้าฯถวายพระสมัญญา “วิศิษฏศิลปิน” แด่พระองค์ท่าน ซึ่งมีความหมายว่า ทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา ทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ และยังทรงเป็นเมธีทางด้านวัฒนธรรม คือทรงเป็นปราชญ์ที่ มีความรอบรู้ในวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ

วันอนุรักษ์มรดกไทย หมายถึง วันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ  ในสาขาต่างๆ คือ พุทธศาสนา ภาษาไทยและ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่าง สถาปัตยกรรมและดนตรีไทย รวมทั้งเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสร้างสรรค์และธำรงมรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทยสืบไป…