หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

วันอาสาฬหบูชา

Author by 23/07/15No Comments »

 อาสาฬหบูชา         วันเวลาหมุนไปเร็วมาก และวันเวลาบางครั้งก็ทำให้ผู้คนสับสนไม่น้อย อย่างเช่นปีนี้ กว่าจะถึงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาก็ปาเข้าไปใกล้สิงหาคมแล้ว ทางพระท่านว่าเพราะปีนี้มีเดือนแปดสองหน จึงเข้าพรรษาแปดหลัง และเวลาสามเดือนก็จะเลยไปถึงปลายตุลาคม นับจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็จะเป็นวันลอยกระทง

ความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบถ้วน 3 ประการ คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมจักกัปวัตตนสูตร ในท่ามกลางสาวกทำให้เกิดพระธรรมคำสั่นสอนขึ้น และมีพระสงฆ์สาวก ทำให้มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ที่พุทธศาสนิกชนกราบไหว้อยู่ทุกวันนี้

วันสำคัญทางศาสนาทุกครั้ง ตั้งแต่มหาเถรสมาคมลงมา ถึงรัฐบาล และส่วนภูมิภาคคณะสงฆ์ พร้อมจังหวัดต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างคึกคักหรืออาจจะเงียบเหงาตามความกระตือรือร้น และความร่วมมือมากน้อย

สำหรับที่เชียงใหม่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาไว้แล้ว กำหนดกิจกรรมต่าง ๆระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม โดยพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผลการประชุมว่าขอให้พุทธศาสนิกชนถือเอางานนี้เป็นงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา คือ ละเว้นการทำความชั่วทุกอย่าง มุ่งทำแต่ความดี ตามหลักอริยมรรค 8 ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์

วันแรกของงาน เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่พุทธสถานเชียงใหม่ จะมีพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมทุนการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ประกอบพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา เวลา 18.00 น. ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันจันทร์ที่ 27 และวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่

สำหรับวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2558 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา ตั้งแต่เวลา 07.00 . เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร พังเทศน์ และในช่วงค่ำ ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังเทศน์ และเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน ใครจะเริ่มอธิษฐานเข้าพรรษาไม่แตะต้องอบายมุขก็เตรียมตัวไว้ได้แล้วครับ.

 

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์