หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

วิสาขบูชาสองแผ่นดิน

Author by 12/05/14No Comments »

          สองปีก่อนเคยไปร่วมงานกับท่านผู้ว่าฯชูชาติ กีฬาแปง ในพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่สองแผ่นดินที่ อ.ภูซาง จ.พะเยา ยังจดจำความร่วมมือของพี่น้องไทย-ลาวที่จัดได้ยิ่งใหญ่น่าประทับใจมาทุกวันนี้ ในช่วงก่อนวันวิสาขบูชาปีนี้ สวท.น่าน แจ้งว่าคณะสงฆ์ และจังหวัดน่านก็จัดสัปดาห์สารสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาว ในวันวิสาขบูชา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วย นึกภาพแล้วน่าอนุโมทนาสาธุจริง ๆ

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาสานสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาว ประจำปี 2557 เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดที่ข่วงเมืองน่าน พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน และนายพิชิต บุญรอด หน.สำนักงานจังหวัดเปิดงาน มีนางภัทรภร ชัยวัฒนกุล ผอ.ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒธรรม และคณะกรรมการร่วมพิธีคับคั่งงานมีระหว่าง 9-13 พฤษภาคมนี้ โดยเชิญชาวพี่น้องชาวไทย-ลาวมาร่วมกันสวดมนต์หมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

          มีการสวดมนต์สำนองธัญญะ ปฏิบัติธรรม และแสดงธรรมเทศนา เน้นให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการใช้มิติวัฒนธรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดหลักธรรมพระพุทธศาสนากับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมช่างสิบหมู่ และอื่น ๆ ตลอดสัปดาห์

ผู้สื่อข่าวบอกว่า วันส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้ง 7 วัน ระหว่างเวลา 09.09 น.ของทุกวันด้วย มีพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวจังหวัดน่านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อนำหลักพุทธธรรมโดยเน้นที่หลักไตรสิกขา คือ การรักษาศีล การปฏิบัติสมาธิ และการพัฒนาปัญญามาใช้เป็นแนวทางการสร้างสันติสุข กิจกรรมปีนี้ยังเร่งสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความสามัคคี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

          วัตถุประสงค์ใหญ่ก็ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรม และบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัว แบบว่าใครทำดีก็ได้ดีแก่ตัว วานคนอื่นทำดีก็คงไม่มีผลมาถึงตัวเต็มร้อย วันวิสาขบูชาทุกแห่ง มุ่งเผยแพร่ธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ เป็นกุศโลบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ชาวพุทธได้น้อมนำธรรมะมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเอง

ดังที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จัดเทศน์เรื่อง ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะพินาศ หรือที่จังหวัดลพบุรีเตรียมประกาศเป็นจังหวัดถือศีล 5 ทุกอำเภอ-ตำบล-หมู่บ้าน ถ้าทำได้แล้วสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแน่นอนครับ.