หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

สอนจิตสำนึกเรื่อง การดูแลปัญหาขยะ

Author by 21/05/15No Comments »

thainews180      บ่อยครั้งที่พบเห็นบนทางสาธารณะ ทั้งทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดถึงตรอกซอยในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พบถุงพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม ขวด-กระป๋องเครื่องดื่มถูกทิ้งเกลื่อนทั้งบนผิวถนน และไหล่ถนน เสมือนว่าคนไทยนิยมกินแล้วทิ้งออกจากหน้าต่างรถหรือขับขี่จักรยานยนต์ก็ปาทิ้งวัสดุต่าง ๆลงไปบนท้องถนน แม้แต่เด็กนักเรียนที่พ่อแม่พานั่งรถยนต์หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก็ทำเช่นนั้น โดยผู้ปกครองขาดจิตสำนึกในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน เป็นภาพที่ประจานความเสื่อมโทรมด้านจิตสำนึกต่อสภาพแวดล้อมอย่างชัดแจ้ง น่าจะถึงเวลาที่จะรณรงค์ในเรื่องเหล่านี้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

ดังที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยนายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.แพร่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร่ ที่ห้องประชุมไอยรา โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ มีผู้บริหาร และตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า มลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองตามจำนวนประชากร ตลอดจนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายต่าง ๆ ในการผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายภายใต้แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 คือ มีการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ อย่างถูกหลักวิชาการทั่วประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้ชี้แจงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ได้ทราบถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัด วิธีการจัดทำ และสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะ เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้กรมควบคุมมลพิษ นำข้อมูลไปวิเคราะห์จัดทำเป็นสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ประจำปี 2558 รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งด้วย ซึ่งเราเห็นว่า ประเด็นสำคัญอยู่ที่การรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องการสร้างขยะในตนเอง-ครอบครัว การต้องร่วมรับผิดชอบขยะในชุมชน/หมู่บ้าน และสังคม จำเป็นต้องฝึกฝนจิตสำนึกอย่างจริงจังโดยเร็ว.