หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

หอภาพถ่ายลานนา

Author by 22/01/15No Comments »

     เคาะสนิม180     หนึ่งในโครงการฉลอง 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่น่าสนใจขอนำมาบอกเล่าวันนี้ คือการตั้งหอถ่ายภาพลานนา” (ล้านนา) ซึ่งสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้จัดตั้งขึ้นหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อาคารศาลแขวงเดิมของเชียงใหม่ เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการในไม่กี่วันนี้

เชียงใหม่มีความเป็นมายาวนานถึง 718 ปีนับแต่สถาปนาเป็นเมืองขึ้น ซึ่งยังเหลือมรดกแห่งความภูมิใจ และเตือนความทรงจำไว้มากมาย อันได้แก่โบราณสถาน วัด พระธาตุเจดีย์ กำแพงเมือง คูเมืองรูปแบบผังเมืองโบราณ รวมทั้งคูคลองที่ขุดขึ้นที่ถือเป็นระบบชลประทานเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นต้น เหล่านี้เป็นของโบราณที่สามารถถ่ายทอดลงบนภาพได้ถึงปัจจุบัน

ส่วนภาพวาดจากคำบอกเล่า ภาพนิมิตที่กลายมาเป็นประติมากรรมต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีกล้องถ่ายภาพ มาถึงต้น พ.ศ.2400 ที่เริ่มมีการถ่ายภาพมากขึ้น โดยเฉพาะช่วง 70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบางท่านยังมีชีวิตอยู่อย่างลุงบุญเสริม สาตราภัย ก็มีทั้งภาพ และแผ่นฟิล์มเก็บรักษาไว้อยู่ หากไม่มีการวบรวมเป็นหมวดหมู่ และสืบค้นให้ชัดเจนว่าถ่ายเมื่อไรสถานที่แห่งใด ก็จะทำให้ขาดความสมบูรณ์ของข้อมูลไปอย่างน่าเสียดาย

น่าดีใจที่หน่วยงานที่กล่าวข้างต้นร่วมกันจัดสร้างหอภาพถ่าย โดยหวังจะให้เป็นแหล่งรวมการจัดเก็บภาพถ่ายโบราณอันทรงคุณค่า รวมถึงงานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย มุ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศของงานภาพถ่ายทางศิลปวัฒนธรรมแห่งเอเชีย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บภาพถ่ายโบราณอันทรงคุณค่า ตลอดทั้งข้อมูลต่างๆ ที่ประกอบในภาพถ่ายเหล่าโบราณ ด้วยรายละเอียดภายในภาพถ่ายโบราณของลานนาจำนวนมากถูกบรรจุด้วยข้อมูลทางศาสตร์ และศิลป์ในหลายแขนง…

นอกจากนั้นหอภาพถ่าย ยังจะเป็นที่จัดเก็บภาพ บทความ งานวิจัยสำคัญ ๆ ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ และจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถนำไปใช้เผยแพร่สู่สาธารณชน และเป็นแหล่งค้นคว้าประกอบข้อมูลงานวิจัยในแง่ต่าง ๆ เน้นไปใช้ประโยชน์สูงสุดของในการเป็นข้อมูลต้นทุนทางวัฒนธรรมลานนาอันเป็นเอกลักษณ์หาที่ใดเหมือน

          อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งบอกที่นี่จะเป็นหอภาพถ่ายแห่งแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ เพื่อโชว์ถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างหลากหลายทั้งในศาสตร์ และศิลป์ สามารถอวดประชาคมอาเซียนได้เลยทีเดียวครับ.