หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

อนุรักษ์ต้นยางนา (2)

Author by 28/07/15No Comments »

     เคาะสนิม180     วานนี้ ยกคำกล่าวของรองผู้ว่าฯ นาวิน สินธุสอาด ในการประชุมสัมมนาชี้แจง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ท้องที่ .วัดเกต .หนองหอย .เมือง .หนองผึ้ง .ยางเนิ้ง .สารภี .สารภี .เชียงใหม่ และในท้องที่ .อุโมงค์ .เมืองลำพูน

โดยเฉพาะพูดถึงการอนุรักษ์ต้นยางนา ซึ่งวันนี้เหลือเพียง 955 ต้น จาก 132 ปีที่แล้วปลูกไว้ราว 2 พันต้น ต่อมาถูกทำลายด้วยวิธีการต่างๆ และล้มตายเองไปบ้าง แต่ส่วนที่เหลือต้องรักษาไว้อย่างเต็มที่ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน…

นายวีรนิต ฐานสุพร ผอ.กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า มีการประกาศให้ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามความในมาตรา 45 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และตามมาตรา 44 ของกฎหมายฉบับเดียวกันในการกำหนดพื้นที่สำหรับคุ้มครอง โดยกำหนดให้พื้นที่ที่วัดจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ออกไปด้านละ 40 เมตร เป็นพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ลำเหมืองพญาคำ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ ถึงสุดเขต ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน ในท้องที่ ต.วัดเกต ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ อ.หนองผึ้ง อ.ยางเนิ้ง อ.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน

ตามประกาศฯดังกล่าว แบ่งพื้นที่คุ้มครองออกเป็น 2 บริเวณ บริเวณที่ 1 วัดจากแนวศูนย์กลางถนนเชียงใหม่-ลำพูน ออกไปด้านละ      10 เมตร และบริเวณที่ 2 ต่อจากบริเวณที่ 1 ออกไปอีกด้านละ 30        เมตร รวมเป็น 40 เมตร โดยกำหนดให้บริเวณที่ 1 ห้ามกระทำหรือ   ประกอบกิจกรรม 7 กลุ่ม ได้แก่ การตัด ฟัน โค่น ต้นยางนา หรือต้นขี้เหล็ก รวมถึงการกระทำที่จะก่อความเสียหาย การกระทำอันตรายใดๆ ต่อระบบรากต้นไม่ การปรับเปลี่ยน เทปูนหรือแอสฟัสต์ วัสุดที่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ปิดทับ

นอกจากนั้น ยังห้ามตอกหรือติดตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อต้นยางนาต้นขี้เหล็ก การเคาะ พ่นสี       การซื้อ-ขายของเก่า หรือสิ่งของใช้แล้ว เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด การกองขยะมูลฝอย ซากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบเผา หรือวิธีอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นยางนา หรือต้นขี้เหล็ก และการเททิ้งของเหลวหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบรากของต้นยางนาหรือ       ต้นขี้เหล็ก…

ยังมีข้อห้ามอื่น ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเข้าไว้ด้วย ซึ่งต่อไปนี้ ตึกแถว บ้านเรือน ร้านค้าจะสร้างประชิดต้นยางนาที่หวงแหนนี้ไม่ได้ ท้องถิ่นคือเทศบาลตลอดแนวจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัด รายละเอียดขอต่ออีกวันครับ.