หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

อนุรักษ์ต้นยางนา (3)

Author by 29/07/15No Comments »

     เคาะสนิม180     บรรเลงมาต่อเป็นวันที่สามเรื่องการอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน (ทางหลวงหมายเลข 106) ตั้งแต่ติดลำเหมืองพญาคำ หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงบ้านปากกอง .สารภีต่อเนื่องตำบลอุโมงค์ .เมืองลำพูนที่มีต้นขี้เหล็ก ก็มีการห้ามด้วย

วันนี้ขอต่อเรื่องการห้ามก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ชิดกับต้นยางไม่ได้ หรือได้จะต้องห่างออกไปเท่าไร ตามระเบียบกฎหมายที่มีการประกาศแนวถนนสายต้นยางเป็นเขตอนุรักษ์ และมีมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ในพื้นที่บริเวณที่ 1 ติดต้นยางนา ห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนในพื้นที่บริเวณที่ 2 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และการให้สีภายนอกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเป็นสีที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น การวัดความสูงของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

ส่วนภายในบริเวณที่ 2 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นอาคาร ดังต่อไปนี้ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ห้องแถว ตึกแถว ที่มีความยาวด้านหน้าอาคารรวมเกินกว่า 36 เมตร โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้น โรงงานจำพวกที่หนึ่ง แต่ทั้งนี้ที่ตั้งของโรงงานต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โรงฆ่าสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ สถานที่บรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และสถานที่หรืออาคารเก็บสินค้า สถานีรับ-ส่งสินค้าหรือการประกอบกิจการรับส่งสินค้า แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจำหน่าย ณ สถานที่นั้น

ส่วนการก่อสร้างในบริเวณที่ 2 นี้ การก่อสร้างอาคาร ห้องแถว หรือตึกแถว ที่มีความยาวด้านหน้าอาคารรวมไม่เกิน 36 เมตร หรือการก่อสร้างหรือดัดแปลงเพื่อทดแทนอาคาร ห้องแถว หรือตึกแถวเดิมที่มีสภาพชำรุด ให้ดำเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยให้มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงว่าเทศบาลในพื้นที่นั้น ๆ จะต้องควบคุมเข้มงวดแม้แต่การออกแบบ

ประกาศพื้นที่อนุรักษ์และมาตรการคุ้มครองนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558 มาแล้ว หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับ.